Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы тус черниң малының продуктулуг чоруун база уксаазын экижидер ажылдарны эгелээн

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы тус черниң малының продуктулуг чоруун база уксаазын экижидер ажылдарны эгелээн 06.10.2020
Тус черниң малының продукциязын база уксаазының шынарын экижидер дээш садып эккелген бүдүрүкчү малдарны ажыглап эгелээни бо чылдың онзагайы болур.
Бо чылдың эгезинде чиңге дүктүг даг-алтай база кудуруктуг калмык уксаалыг, эъткир бурят буубэй бүдүрүкчү, шупту 567 кошкарларны эккелген. Оон аңгыда өшкү фермалары Дагестандан эккелген совет дүккүр уксааның 36 бүдүрүкчү хуналарын алыр. 
Эккелген малдар Тываның дошкун кыжын эки эрттип, тус черниң агаар бойдузунга тааржы бергенин ТР-ниң К-өдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. Тываның көдээ ажыл-агыйының эртем-шинчилел институдунуң эртемденнери малдарны хайгаарап, шинчилелди чоруткан. Тывага эккелген малдың чаңгызы-даа аарываан, баштайгы деңзизинге деңнээрге 1,3 -1,6 катап аартаанын дыңнатканнар. 
Республиканың ажыл-агыйларында боозадып тарыыр төрүүр малдың ниити саны 500 муң баш ажыг. “Соңгаартан келген” бүдүрүкчүлер ол хире малга четпес, эдержилге үезинге бир кошкарга-ла 100-тен ашпас хой онаажыр апаар деп, специалистер чугаалаан. Ынчангаш уксаалыг бүдүрүкчүлерни ажыглаар ажыл-агыйларны шилиир апаар. Бир дугаарында бараан бүдүрүлгезинче угланган ажыл-агыйларже кичээнгейни углаар. 
Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы кошкарларның чартыындан хөйүн эдержилге үезинде үлештиргенин дыңнаткан. 300 «алтайжыларның» 117-зи Барыын-Хемчик, Сүт-Хөл, Таңды база Улуг-Хем кожууннарның ажыл-агыйларынче чоруткан. Совет дүккүр уксааның дагестан хуналары база үлетти

Возврат к списку