Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада социал-экономиктиг хөгжүлдениң бот-тускайлаң программазы-биле объектилер тудуунче кирге

Тывада социал-экономиктиг хөгжүлдениң бот-тускайлаң программазы-биле объектилер тудуунче кирге 01.10.2020
Тывада 2024 чылга чедир республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазының төлевилелдер даңзызынче кирген объектилерни тудар тудуг черлери тодараттынган.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четкилерде садыглажылганың тиилекчилери-биле ужурашкынын дыңнаткан. Ооң чугаазы-биле алырга, тускай яамылар дугуржулгаларны чарып, ажылдарның акшаландырыышкынын ажыткан. 
Ол дээрге, «Чедер» санаторий-курортту тудары, демир-бетон кылыглар база тууйбу бүдүрүлгезин организастаары, ыяшты бүрүнү-биле болбаазырадыр комплексти, бойдус байлаан болбаазырадыр комплекс төлевилелдери-дир. Бо 5 объектиге ниитизи-биле 2 млрд рубль инвестицияны салган. 500 хире чаа ажылчын олуттар тургустунар. 
Төлевилелдер боттанылгазы-биле, чүгле ажылчын олуттарны көвүдедир эвес, демир-бетон кылыглар база тууйбу бүдүрүлгези тудуг материалдарының бот-үнезин бадырып, калбак хереглелдиг ажыктыг казымалдарның регионда чыдымнарын ажыглалче киирип, тудугнуң хуусаазын кызырбышаан, ооң хемчээлин улгаттырар. Чижээ, амгы үеде республика чүгле киир сөөрткен тудуг материалдарын ажыглап турар болза, ол бүдүрүлгелер ажылдап эгелээрге, чылда-ла 1 млн. дөрбелчин метрден эвээш эвес – 10 катап хөй чуртталга бажыңнарын дужаары чедип алдынар. 
«Продукция бүдүрүлгезинде бергедээшкиннер-биле холбашкан айтырыгларны кайы хире өөренип көргенин, ажылга тургустунарының талазы-биле боттарынга кандыг хүлээлгелерни алырын чугаалаштывыс. Чаа бүдүрүлгелерниң чедимчелии садып-саарылга рыногундан дорт хамааржыр. Күрүне-хуу кады ажылдажылга улуг харыысалгалыг дээрзинче кичээнгейни угладым. Төлевилелде киржикчи сайгарлыкчылар чазактың-даа, прокуратураның-даа, өске-даа хайгаарал черлериниң-даа талазындан келир контрольдарга белен болур ужурлуг. Тускай сорулгалыг көргүзүглерни чедип алыр дээш бодунуң харыысалгазын эгезинден-не эгелеп билген турар ужурлуг» - деп, Тываның Баштыңы ужуражылганың түңнелинде сагындырган.

Возврат к списку