Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада көдээ ажыл-агый культураларының дүжүт ажаалдазы уламчылавышаан

Тывада көдээ ажыл-агый культураларының дүжүт ажаалдазы уламчылавышаан 29.09.2020
7 кожуунда: Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Бии-Хем, Сүт-Хөл, Таңды, Чаа-Хөл база Улуг-Хемде көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери тараа культураларын ажаарын ам-даа уламчылавышаан. 
Бөгүнде 4478 га шөлде азы ниити дүжүт шөлүнүң 41,5 хуузунда тараа культураларын ажааган. 8358 тонна тараа дүжүдүн алганы ол. Бир гадан-на ортумаа-биле 19 центнерни: ооң 6127 тонназы - кызыл-тас, 547 тонназы - ак-тараа, 1588 тонназы - сула, 96 тонназы - чиңге-тараа.
15527 гадан (55 %), чаңгыс болгаш хөй чылдыг сигенден мал чиир культураларны бөлген. 6952 газы чаңгыс чылдыг сиген (сиген шөлүнүң 35 %), 8575,1 газы хөй чылдыг сиген (100 %). Бир гадан ортумаа-биле 14 центнер чаңгыс чылдыг сигенни кезип, 7986 тоннаны кезип алган. 8575,1 га шөлден 20475 тонна хөй чылдыг сигенни кезип, ортумаа-биле гадан 24 центнерни алган. 
1086 га шөлден мал чиир 2127 тонна тарааны ап, гадан ортумаа-биле 20 центнер дүжүттүг болган (Чөөн-Хемчик – 28 тонна, Мөңгүн-Тайга – 27 тонна, Таңды – 1600 тонна, Чаа-Хөл – 472 тонна). 
Каа-Хем, Мөңгүн-Тайга, Тес-Хем кожууннарның ажыл-агыйлары чаңгыс чылдыг сиген кезилдезин дооскан. Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Өвүр, Кызыл, Бии-Хем, Сүт-Хөл, Таңды, Улуг-Хем кожууннарның ажыл-агыйларында ажаалда уламчылавышаан. 2337 га шөлден картошканың дүжүдүн ажааган (ажаалда шөлүнүң 95,4 %). Бир гадан 118 центнер дүжүттү ап, 27587 тонна картошканы ажаап алган. 311 га шөлден ногаа культураларының дүжүдүн алган. Гадан 122 центнерни ажаап, 3789,3 тонна дүжүттүг болган. 
Тайылбыр: Улуг-Хем кожууннуң “Усма” КБК 40 гадан 320 тонна картошка дүжүдүн ажаап лган. Бир гадан 105 центнер ортумак дүжүттүг. ТР-ниң Кадык камгалал яамызы-биле дугуржулга езугаар, 225 тонна картофельди эмчилерге дузаламчы кылдыр дамчыткан. Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң, Кызыл хоорайның поликлиникаларының база туберкулезка удур диспансерниң, шупту 1000 өг-бүле дузаламчыны алган. 
Кызыл кожууннуң тараачын (арат) ажыл-агыйлары (Ким Г.А., Желтухин А.П.) 42 гадан ногаа болгаш картошканы ажаап, 378 тонна картошка, 419 тонна ногаа культураларының дүжүдүн чыгган. 
Дүжүт ажаалдазынче 18 комбайннарны хаара туткан. Каа-Хем кожуунда 1, Таңдыда 8, Чөөн-Хемчикте 3, Бии-Хемде 3, Улуг-Хемде 1, Чаа-Хөлде 1, Сүт-Хөлде 1 комбайн, 25 тракторлар, 27 чүък машиналары хову-шөлдерже үнген. 
Муниципалдыг тургузуглар чагыргаларынга: 
- кыштагларже мал чемин чедирип, таптыг шыгжаарын база өртке удур хемчеглерни хандырар организастаарын;
 - кожууннуң мал чеминиң чогуур курлавырын тургузуп алырын; 
- көдээ ажыл-агый культураларының дүжүт ажаалдазын кыска хуусаада доозарын дагзыр.

Возврат к списку