Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы РФ-тиң Кадык камгалал яамызындан специалистер бөлүүнүң удуртукчулары-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы РФ-тиң Кадык камгалал яамызындан специалистер бөлүүнүң удуртукчулары-биле ужурашкан 11.06.2020
РФ-тиң Кадык камгалал яамызының даалгазы-биле Москвадан Тывада келген инфексионист эмчилер-биле республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкан. 
Ол регионнуң кадык камгалал албан черлериниң коронавирус аарыын илередир болгаш эмнээр талазы-биле ажылының дугайында, ол ышкаш эпидемияга удур демиселде кадык камгалал системазын сайзыраңгайжыдарынче угланган санал-оналдар кирген илеткелди специалистерден дыңнаан. 
РФ-тиң Кадык камгалал яамызының фтизиопульмонология болгаш халдавырлыг аарыгларның национал шинчилелдиг медицина төвүнүң инфекциялыг аарыглар талазы-биле килдистиң удуртукчузу, медицина эртемнериниң доктору Григорий Каминский чаа халдавырга диагностика кылыр база covid-19 аарыг кижилерге эмчи дузазын чедирер дээштиг системаны Тыва тургузуп алганын демдеглээн. 
Халдавырлыг аарыгларга удур албанны кадрлар-биле четчелээнин аңгы айыткан. Коронавирус аарыг кижилер хүлээр төптерде болгаш госпитальдарда бокс структуразын тускайлап алганы чедиишкин дээрзин эксперт чугаалаан. Эмнелгелерде аңгылаттынган өрээлдер, зоналарга болгаш маршруттарга чарганы, санитарлыг арыглаашкынның хемчеглерин шыңгыы сагып турары эмнелге иштинге инфекцияның санын каш катап эвээжеткен. 
Чурттуң чамдык мурнуу регионнарының арга-дуржулгазындан алгаш көөрге, вирустуң кол тараан дөзү - шөл камнап алыр дээш бокс системазындан ойталаан эмнелгелерден үнген бооп турар. Москвадан эмчилер республиканың курлавырында бар тускайжыттынган орун фондузун шын ажыглап тургаш, немелде оруннар тургуспайн байдалдан үнүп болур арга барын чугаалаан. Ону чедип алыр дизе, чижээ, коронавирусту чиик эрттип турар кижилерге амбулаторлуг эмнээшкин үлүүн улгаттырар. А Тывада инфекцияга тест алган кижиниң харыызы чигзинчиг болурга-ла эмнелгеде чыттырып турар. Амбулатория кезээн калбартыр дизе, “дүрген дуза” бригадаларының санын, ол ышкаш бажыңга дуза көргүзүп турар бирги звено эмчилериниң, дыңнадыг хүлээр call-төптер операторларының санын көвүдедир херек.
 «Совет үеден бээр-ле, бистиң чонувус бичии-ле сылдангылай бергеш, эмнелгеге эмнээрин негеп өөренип кааны билдингир. А пандемия үезинде улустуң хөөнү-биле чорууру болдунмас, орун-место бүрүзү санныг. Эпидемиологтуг чурумнуң шыңгыы дүрүмүнге чагыртыр херек - реанимация оруну болза, чүгле берге байдалдыг кижилерге» - деп, Григорий Каминский чугаалаан.  
Оон аңгыда, РФ-тиң Кадык камгалал яамызының фтизиопульмонология болгаш халдавырлыг аарыгларның национал шинчилелдиг медицина төвүнүң инфекциялыг аарыглар талазы-биле килдистиң инфекционист эмчизи Антон Ходаков аарыг кижилерниң эмнелгеге чыдар хуусаазын кызырарын сүмелээн. Бир эвес дүрген сегип турар болза, албан-биле ийи неделяда чыттырып турбайн, ол кижини чок болза бажыңынче үндүр бижиир ийикпе азы чедир эмнээр салбырже шилчидер. Шак ынчан халдавырлыг аарыглар төптериниң орун фондузун дээштиг ажыглаарын 1,6 катап көвүдедип болур. Тываның ийи кол covid-төптери – халдавырлыг аарыглар эмнелгези биле терапия корпузунче арга-күштерни мөөңнээрин Григорий Каминский сүмелээн. Кожуун звенозунда инфекция салбырларының орнунга, Кызылче берге аарыг кижилерни эккээр санитарлыг авиацияның аргаларын калбартынче акша-хөреңгини угландырарын чугаалаан. 
«Билдингир эксперттерден бо талазы-биле эки үнелелдерни дыңнаары өөрүнчүг-дүр. Оларның чугаазы-биле алырга, коронавирус-биле демисежир системаны бисте ышкаш бедик деңнелде организастаан черлер ховар. Чижээ, чүгле бистиң эмчилеривис санныг ПЦР деп молекула-генетиктиг диагностиканың эң-не мурнакчы аргазын ажыглап турар. Диагностика звенозун чепсеглеп-дерээнивис оларга манавааны чүүл болду. Чижээ, чамдык регионнарда амгы үениң томографтары берге айтырыг болза, бисте дөрт бар. Ооң-биле халдавырның кайы хире ханылаанын көрүп, шын эмнээшкинни салып болур. 
Москвадан эмчилер кадрларны, дериг-херекселдерни кожууннарже быдаратпайн, Кызылда кол эмнелге курлавырынче угландырар дээн бистиң бодалывысты бүрүнү-биле деткиди. Ол шиитпир-биле кадык камгалалында шупту ажылывысты тургузуп алган бис. Коронавируска каразыттырган кижилерни баштай обсерваторларже чыттырып турар. Бир эвес аарыг чиик хевирде болза, амбулаторияга эмнээр, берге байдалдыг кижилерни реанимация бокстарынче аңгылааш, артканнарын чыттырар. Чаа аарыг кижилерге дериттинген оруннарны хостаары-биле, сегий берген кижилерни чедир эмнедир салбырларже шилчидер. Аалчыларывыс бистиң ол схемавысты дыка шын деп санап, инфекция эмнелгези биле чаа терапия корпузунуң баазазында түр үениң госпиталы - ийи төптер таварыштыр ону быжыглаарын сүмелээннер. 
Доктор Каминский Григорий Дмитриевичиниң чугаазы-биле алырга, пандемия чавырылгыжеге ам-даа ийи неделя эртер ужурлуг. Ындыг болзажок коронавирустуң ийиги чалгыы февральда келзе хөйнү. Ол үеде халдавыр мындыг дүшкүүрлүг болбазы шын. Мөөңнеттинген курлавырлар база арга-дуржулга кажан-даа херек апаар. Москвадан эмчилерниң чогумчалыг үнелели база ажыктыг санал-оналы дээш четтирдим. Хажыызындан профессионал көрүш дыка херек, боттуң күжүнге, шын угланыышкыннарывыска ол меңээ болгаш эмчилеривиске бүзүрелди бээр» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвадан эмчилер-биле ужурашканының дугайында социал четкилерде бижээн.

Возврат к списку