Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаанга уругларның чайгы дыштанылгазын чугаалашкан

Тываның Чазаанга уругларның чайгы дыштанылгазын чугаалашкан 08.06.2020
2020 чылдың кадыкшылга кампаниязында уруглар дыштанылгазының албан черлерин белеткээниниң, ол ышкаш уругларның айыыл чок чоруун хандырган хемчеглер дугайында республиканың Баштыңының оралакчызы Олег Бадының удуртулгазы-биле видео-конференц-харылзаага чугаалажып көрген.
Уругларның дыштанылга лагерьлериниң өртке удур айыыл чок чоруунуң айтырыы кол черни ээлээн. Эрткен чылга деңнээрге, 2020 чылда коронавирус пандемиязы-биле холбаштыр дыштанылга лагерьлерниң саны кызырылган. Бо чылын чүгле 16 дыштанылга лагерин ажылдадыры планнаттынган. Хынап-хайгаараар ажыл-чорудулгалыг девискээр килдистериниң ажылдакчылары ук лагерьлерде хыналдаларны чорудуп, өртке удур айыыл чок чоруктуң хандырылгазын көрген. Бөгүнге чедир 11 лагерьни хынаан. 2020 чылдың июнь төнчүзүнге чедир, амгы хоойлужудулгага дүүштүр айыыл чок чорук негелделерин сагып турарынга хыналдаларны шупту эртер ужурлуг.  
РФ-тиң Чазааның 2020 чылдың апрель 23-те бадылаан № 569 доктаалы езугаар, уругларның майгын лагерьлеринге өртке удур чурумнуң дүрүмнеринче чаа негелделерни 2020 чылдың май 5-те тодараткан.
Уругларның дыштанылгазын болгаш кадыкшылын быжыглаарын организастаар майгыннарда болгаш капиталдыг эвес тудугларда уругларның майгын лагерьлеринге чаа негелделер тургустунган. 45-тен хөй эвес кижи бөлүктеп чурттаарын чаа дүрүмде айыткан. Майгыннар азы тудуглар аразы 15 метрден чоокшулавас ужурлуг. Өртке удур дыңнадыр чүүл-биле дерээн майганнарга 10-дан хөй кижи чурттавас.
Майгыннарга өрт өжүрер 2-ден эвээш эвес херексел турар. Ол ышкаш уруглар чурттаар майгыннарга ажык от ажыглавас, дүрген кывар болгаш өрттениичел чүүлдер турбас ужурлуг. Оон аңгыда, майгыннарның кырындан база адаандан чырык удазыннарын шөйери хоруглуг.

Возврат к списку