Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң бешки ээлчээниң киржикчилеринге малды дамчыдар кылдыр белеткээн

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң бешки ээлчээниң киржикчилеринге малды дамчыдар кылдыр белеткээн 03.06.2020
Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының чанында комиссия “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” төлевилелдиң дараазында 105 киржикчизинге дамчыдар бода болгаш шээр малды шилиирин дооскан. Ол дээрге ниитизи-биле 20 хире муң баш мал болур. 
Төлевилелди ийи чыл бурунгаар эгелээн киржикчилерниң ажыл-агыйларындан малдарны шилээн. Керээ негелдези езугаар, эрткен үе дургузунда олар күрүнеден алган малының бажын көвүдедир өстүрген болгаш, “кыштагжыларның” дараазында киржикчилерин мал бажы-биле хандырарлар.  
ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамының болгаш кожууннарда эргелелдерниң специалистери дамчыдар малдарны шинчип, ветеринар-профилактиктиг хемчеглерни чорудуп, онза айыылдыг аарыгларга удур тарылгаларны кылганын дыңнаткан. Ниитизи-биле 20200 баш хойларны база 80 баш инектерни шинчээш, тараан.  
«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң киржикчилеринге малды июнь айда дамчыдары планнаттынган. Малдарның чогуур документилерин амгы үеде белеткеп турар.  
«Июньда “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” төлевилелдиң ээлчеглиг бешки чадазы шимчеп эгелээр. Төлевилел шынап-ла чончу апарган. Кижилер бодунуң ижин эгелеп, келир үеде өг-бүлезиниң чедимчелиг чуртталгазын хандырарынга онза арганы бээр дээрзинге база катап бүзүрээр мен. Бо чылын төлевилелге 105 өг-бүле каттыжар болгаш, ажыл-агыйларның ниити саны ам 500 ажа бээр. Ажыл-агый бүрүзүнге салыр эге негелделерни эң кичээнгейлиг өөренип көөрүн даастым. Деңгели эки малдарны дамчыдып, одар-белчиирлиг, суг-биле хандырылгазы чогумчалыг, автотранспорт-биле хала чок чеде бээр, электри четкилеринге кожары чоок чер участоктарын фермаларга бээр херек. «Кыштагны» ачы-буян төлевилели кылдыр көөрүнден үнер херек. Бөгүнде ол мөөң күш апарган, оларны долгандыр зоотехниктиг, ветеринарлыг, садып-саарылгалыг дээш оон-даа өске инфраструктураны тургузуп болур. Ынчап кээрге, удавас “Кыштаг” мал ажыл-агыйының кол өзээ болгаш тепкиижи апаар” – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол төлевилелдиң хөгжүлдеже чаа чадазын тайылбырлаан.

Возврат к списку