Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2020 чылда Тывада 139 өскүстерни чурттаар оран-сава-биле хандырар

2020 чылда Тывада 139 өскүстерни чурттаар оран-сава-биле хандырар 29.05.2020
2020 чылда Тывада өскүстерни чурттаар оран-сава-биле хандырар программа боттаныышкыны-биле объектилерге керээлерни чарып эгелээн. 
Бо чылын программаның киржикчилеринге 138 хире чаа квартираларны ажыглалга киирерин республиканың Тудуг яамызы дыңнаткан. Ынчангаш бо чылын 139 өскүстер чурттаар черлерни алыр ужурлуг. 
Яамының дыңнадыы-биле алырга, 84 квартираның тудугжулары тодараттынган, 58 квартирага керээни чарган, 36 керээ чарарынга белен, чамдыктары туттунуп эгелээн. Көдээ суурларга колдуунда чаңгыс каът бажыңнар тудары керээлерде кирген. 
Тес-Хем, Эрзин, Каа-Хем база Кызыл кожууннарга 8-8, Сүт-Хөл база Бай-Тайга кожууннарга 6-6, Өвүр, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл, Мөңгүн-Тайга, Барыын-Хемчик кожууннарга база Ак-Довурак хоорайга – 4-4, Тожу, Тере-Хөл кожууннарга 2-2 квартираларны дужаары көрдүнген. 
Кызыл хоорайга 36 квартираны, азы хөй каът бажыңнарның 25 хуузун бээр тудуг тудары специалистерни дүвүредип турар. Объектилерни саыглажылгаже ийи катап салган, киржикчилер чок болганында ол ийи катап болдунмаан. Тудуг яамызы ол ийи бажыңны ам үш дугаар садыглажылгаже салып турар. 
 Россияда чаа тудугларда квартираларның 25 хуузун өскүстерге бээрин кииргенинден “хөй квартиралыг” бажыңнар чагыынга тудуг организациялары сонуургал чок апарган деп, чамдык эксперттер тайылбырлап турар. Ол норманың авторларыныы-биле алырга, өскүстерни амыдыралга дүрген чаңчыктарыр дизе долу өг-бүлелер-биле холуштур көжүрер херек. Бир эвес оларга бүдүн бажыңны аңгылап бериптер болза, ол интернат апаар. Хоойлу ажылдакчылары бо чурум тудугнуң шынарын бедидер чадавас деп санап турар. Херек кырында тудуг фирмаларның талазындан өскүстерге квоталыг бажыңнарга сонуургал хенертен баткан. Ындыг бажыңнарда квартираларны садары бергедей бээр деп бодалдыг. Шак-ла ындыг айтырыг өске регионнарда база бар. Социал чуртталга тудуунга квота нормазын кииргени Тыва болгаш өске-даа регионнарда чиигелделиг чуртталга тудуунуң программазынга шаптыктап турар. 
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол федералдыг чазактың селектор хуралында ол кызыгаарлаашкынны ап кааптар дугайында саналды киирген. Республиканың тудуг комплекизи хөй квартиралыг 2 азы, хөй дизе 3 бажыңны чылда ажыглалга киирип шыдаар деп чугаалаан. Бөгүнде бажың оочурунда 4740 өскүстер турар. «Ол квотаны сагып, тудугну үш катап көвүдедир-даа болзувусса, олар оочурун 50 чыл хире манаар апаар” – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Возврат к списку