Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Регион Баштыңының биче болгаш ортумак бизнести деткиир дугайында дарый даалгазын Тываның Экономика яамызы күүседип эгелээн

Регион Баштыңының биче болгаш ортумак бизнести деткиир дугайында дарый даалгазын Тываның Экономика яамызы күүседип эгелээн 02.04.2020
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Чаа коронавирус халдавырын киирерин база нептереп тараарын болдурбазынче угланган немелде хемчеглер дугайында» чарлыкка атты салган. 
Республика Баштыңының чарлыы хөглээшкинниг, спортчу, делгелге-садыглаашкынныг шупту хемчеглерни хоруп, аптекаларга, аъш-чем болгаш бирги хереглел барааннарының садыгларынга ажылдаарын чөпшээрээн деп, Тыва Республиканың экономика сайыды Елена Каратаева тайылбырны берген. 
«Хөй-ниити чемненилгезиниң бүдүрүлгелери база рестораннар үндүр садар системазы бар болза, ынчан ажылдап болур – деп, Елена Каратаева демдеглээн. – Профилактика хемчеглерин сагывышаан, дезинфекциялаар чүүлдер-биле арыглаан садыг баазаларынга 30-ден хөй эвес кижи ажылдаар ужурлуг».
Хуу камгалал эдилелдери - маскалар, халаттар даарап турар сайгарлыкчылар ажылын уламчылаарын чөпшээрээн деп, сайыт тайылбырлаан. Телекоммуникация системазының үзүктел чок ажылын хандырып турар организациялар, аъш-чемни үүрмектеп садар база бирги хереглел барааннарын садып турар объектилер база доктаамал ажылдаарын ол чугаалаан. 
«Аъш-чем аймаанга хамаарышпас, 23 аттыг бирги хереглелдиң барааннары бар – деп, Елена Каратаева демдеглээн. – А арткан садыгларга ажылын соксадырын азы ырактан ажылдаарын сүмелээн». 
Санитар-гигиена чүүлдери, хол аштаар антисептик, өл болгаш кургаг салфеткалар, кара болгаш чунар саваңнар, диш чуур щетка база пасталар, туалет саазыны, гигиена прокладкалары, чугдунар порошок, чаштарга подгузник, сереңги база лаалар, чөргектер, чаштар быштытпас крем, уругларга шампунь, эмискик, сорар пустышка, автомобиль бензини, дизельдиг кывар-чаар чүүл, тырый баскан газ, зообарааннар, дириг амытаннар чемнери, ветеринария эмнери бирги хереглелдиң барааннарынга хамааржыр. 
Тываның девискээринде бүдүрүлгелерге шупту хыналдаларны амгы үеде соксаткан, а курлавыр-хандырылга организацияларынга коммунал база энергокурлавырлар дээш баш бурунгаар төлевир албазын сүмелеп, ол ышкаш амыдырал-хандырылгазында ажылдап турар объектилерни өжүрбес деп негелдени салган. 
«Сайгарлыкчыларда амыр эвес үелер эгелээнин билип, бирги хереглелдиң барааннарын садып алырынче угландырган микро-чээлилерниң хуу ставказын тик хуу чедир бадырган бис. Микро-чээлиниң хемчээли 5 млн рубльге чедир. Оон аңгыда магадылал фондузунуң хемчээлин 70 хуу чедир улгаттырдывыс. Кажан сайгарлыкчылар микро-чээлилер ап турда, долаазы четпейн баарга, удур базымны кылып тур бис. Оон өскеде, хуулар ставказын эвээжедир дугайында хоойлуну ажылдап кылып турар» – деп, Елена Каратаева дыңнаткан. 
Социал болгаш камгалал дадывырлары төлеп турар сайгарлыкчыларны деткиир хемчеглерни ажылдап кылыр даалганы Күш-ажыл яамызынга бергенин экономика сайыды чугаалаан. « Амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг кижилерге 11 муң рубльди немей төлээр дээн ышкаш деткимче хемчеглерин бистиң Күш-ажыл яамызы кылып турар. Ынчангаш күрүне ачы-дузазының порталы дамчыштыр чонну ажылга хаара тудар төптерже ырактан харылзажып, бижип болур» – деп, Елена Каратаева чугаалаан.

Возврат к списку