Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада регионнуң көдээ ажыл-агый яамызының удуртулгазы бүрүнү-биле чаартынган

Тывада регионнуң көдээ ажыл-агый яамызының удуртулгазы бүрүнү-биле чаартынган 20.02.2020
Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының удуртулга составы республика Чазаанда эң-не аныяк. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң башкарып эрттиргени чазак хуралында сайыттың удуртукчуларын бадылап, удуртукчу звенону хевирлээрин дооскан. 
«28 харлыг сайыттың хар-назыны-биле катай санаарга, удуртукчуларның ортумак назы 33 хар болган” – деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн. Чоокта чаа томуйлаткан сайыт Айдын Дун оралакчыларынга кордакчыларны боду шилээн. 
ТР-ниң Саң-хөө яамызының аппарадында орулгалар болгаш үндүрүг политиказының килдизин удуртуп турган Шеңне Бараанны бирги оралакчызынга саналдаан. Ол көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелерин деткиир угланаашкынныг акша салыышкыннарын дээштиг ажыглаарын чедип ап, төлевилелдер шилилдезин болгаш акшаландырыышкынын көскү болурун чедип алыр ужурлуг. 
Көдээ ажыл-агый яамызының үнүш ажыл-агый килдизин удуртуп турган тускай эртемниг агроном Аэлита Кууларны база бир оралакчыда томуйлаан. Чаа оралакчы сайыттың харыылаар айтырыглары - мелиорация системазын болгаш ажыл-агыйларны механизастаарын хөгжүдери. Сайыттың оралакчызы ол талазы-биле элээн арга-дуржулгалыг: Тыва ооң шинчилел ажылдарының ачызында федералдыг программалардан адырга субсидия алырын элээн каш катап көвүдедип шыдаан. 
«Сайыт мал ажыл-агыйы болгаш ветеринария харыылаар үшкү оралакчызынга 36 харлыг Аян Монгушту алган. Ол зоотехниктиг болгаш юридиктиг ийи эртемниг. Ындыг болзажок арат ажыл-агыйының ажыл-чорудулгазын шуудадырынга чедиишкиннери, ону томуйлаарынга улуг салдарны чедирген. Амгы үениң технологияларын ажыглап чаа деңнелче үндүрген өг-бүле фермазы регионнуң сүт рыногунда мурнакчы черни ээлээн. Ооң шак-ла ындыг үре-түңнелдери элээн делгемчип, бүгү адырга нептерээр ужурлуг” – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол соцчеткилерге бодунуң бодалы-биле үлешкен.
 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол чазак хуралын эрттирип тура, кандитаттар бүрүзүнге бадылаашкынны чорударын саналдаан. Чаңгыс-даа яамы бүрүнү-биле 100 хуу мынчаар аныяктар-биле чаартынмаанын ол чугаалаан. 
«Тываның чурттакчы чонунуң чартыы көдээ черлерде чурттап турар болганда, көдээ ажыл-агыйынга амгы үениң көрүжү-биле чаа арга-хевирлер, шиитпирлиг базымнар херек. Республиканың чаагай чоруу дээш, аныяктарның шалыпкын, тура-чүткүлүн ажыглаар апаар” – деп, Шолбан Кара-оол демдеглеп, чаа томуйлатканнарның ажыл-ижинге чедиишкиннерни күзээн.

Возврат к списку