Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалында чаа школаның төлевилелин үлегер-майык кылдыр ажыглаар

Тываның найысылалында чаа школаның төлевилелин үлегер-майык кылдыр ажыглаар 05.02.2020
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа туттунган 17 дугаар школаны көрген. Тудуг ажылдары доозулган, школа ажылдаарынга белен. 
Регионнуң удуртукчузу чаа школаның эт-сеп болгаш дериг-херекселдер-биле четчелеттингенин хынаан. Оран-саваның үш кезектен тургустунган планировказынга таарзынган. Бир дугаары – административтиг. Ында хайгыыл чери, столовая, хеп уштур чер, улуг зал, библиотека, ийи спорт залдары, информатика, технология кабинеттери, башкылар өрээли бар. Ийиги кезекти – өөренир черлер ээлээн. Эртемнер класстарындан аңгыда, логопедтиң, психологтуг өрээлдерин, эмчиниң база стоматологтуң кабинеттерин тускайлаан. Үшкү блокта эге класстар, узаткан хүн бөлүктеринге база кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг уругларга өрээлдер бар. 
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол бир дугаарында эге класстар өрээлдерин сонуургаан. Класста парталарны үш одуругда үскен, самбыраны аскан база ханада чыпшыр стеллажтарны тургускан. Ында өөреникчилерге херек энциклопедиялар, көргүзүглүг өөредилге материалдарын, словарьлар база өөредилге номнарын чыскааган. Чаа парлаан номнарда типография будуунуң чыды безин хевээр. Өөредилге чорудуунга шупту байдалды тургускан-даа ышкаш, ынчалза-даа бир-ле чүве четпес. "Чаа-ла өөренип кирген болгаш, ханаларда көвүдедириниң таблицазы, бижик демдектериниң, дүрүмнерниң көргүзүг матеариалдары астынмаан, ам ону чоорту кылып алыр бис" - деп, 17 дугаар школаның директору Марина Янушкевич чугаалаан. 
Школада бүгү талалыг өөредилге класстарындан аңгыда, дыштанылга зоназын база аңгылаан — узаткан хүннүң бөлүүнге ойнаар черлер бар. Башкылар бичии класстың өөреникчизин бүгү тала-биле сайзырадып кижизидеринге таарымчалыг байдалдарны тургузар дээш кыскан. Кабинетти уруглар номнары, оюннар, спортчу дериг-херекселдер-биле чепсеглеп, чырык хевисти чаткан. 
Тываның Баштыңы ойнаарактар чыыр бичии саваларны ишкир чүүл-биле солуурун сүмелээн. Методиктиг материалдарны шыгжаарының айтырыын өөренип көөрүнче кичээнгейни углаан. Бичии-даа, кандыг-даа шкаф ишти аайлыг чыдар ужурлуг. 
Эге класстар башкызы Ольга Сенникова сагындырыгны хүлээп алган: «Хүннүң чыгыы чаа дериг-херекселдер кээп тур. Кабинетке столдар болгаш шкафтарны немей салыр бис. Узаткан хүн бөлүүнде уругларның хостуг үезин ажыктыг эрттиреринче угланган хемчеглер база сонуургалдарының аайы-биле викториналар, конкурстар, беседалар организастаарынче онза кичээнгейни салдывыс. Башкыларда чаңгыс кижиге азы коллективтиг кичээлдер эрттиреринге херек методиктиг материалдар база солун идеялар эңдерик”.

Возврат к списку