Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол: Россия Президентизиниң айтыышкыннары Тывага дыка херек

Шолбан Кара-оол: Россия Президентизиниң айтыышкыннары Тывага дыка херек 16.01.2020
"Айыткалда айыткан инициативалар дээш бистиң Президентивис Владимир Владимирович Путинге четтирдивис - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның моон соңгааргы хөгжүлдезинге улуг  ужур-уткалыг хемчегге киришкенин тайылбырлаан. 
Президентиниң Айыткалында демографтыг чаа инициативаларга республиканың чону бо чылын езулуг үнелелди бээр боор. Ылаңгыя аныяктар. 
«Владимир Владимирович бирги чаш төлдү ие капиталы-биле деткиир хемчегни аазааны аныяктарга дыка өөрүнчүг медээ. Чаш төлдүң төрүттүнген чылында-ла акшаны төлеп эгелээр. Ийиги база үшкү уругга төлевирлерлер-биле кады ооң түңү 1 млн. рубль ажа бээр. Аныяк өг-бүлелерге дыка улуг деткимче». 
Чурттакчы чоннуң орулгаларын өстүрер өске-даа хемчеглер-биле кады чединмес чорукту ажып, амыдырал-чуртталга байдалының деңнелин элээн экижидер. 
"Бистиң үевисте ындыг дузаламчы алыр дугайында бодалывыска безин турбаан” – деп, Президентиниң айыткан хемчеглериниң ачызында чуртта чоннуң төрүттүнүп-көвүдээри өзерин Шолбан Кара-оол бүзүрелдии-биле чугаалаан. 
Шолбан Кара-оолдуң сөзү-биле алырга, тывалар кажан-даа, кандыг-даа берге үелерде хөй ажы-төлдүг болурундан кортпайн чораан. 
«Чаш төл төрүттүнерге-ле ону бурган берген дээр чораан. Хүн бүрүнүң амыдыралы-даа, Россия-даа ол үнелиг чүүлдерге даяныр ужурлуг. Национал чаңгыс демивистен, национал бот-медереливистен алгаш көөрге, төөгүлүг өнчү-салгалывысты камгалап арттырарынга ол бистиң республикага херек” – деп, Тываның Баштыңы демдеглээн. 
Өг-бүлелерге адрестиг деткимче бээр дээн Президентиниң саналы Тывага хамаарыштыр демографтыг өскерлиишкиннерге немелде деткимче апаар деп Тываның Баштыңы санаан. 
Күрүнениң бирги удуртукчузунуң деңнелинде ону билип турары дээрге, шаг төөгүден бээр биче чоннар, оларның чаңчылчаан үнелиг чүүлдери-биле чуртту хөгжүдериниң чайгылыш чок демдээ-дир. Российжи Үндезин Хоойлуга ол үнелиг чүүлдерни – өг-бүлени, ие, ада болурун, чаштарны быжыглаар барымдаа херек. Чурттуң удуртукчузунуң чарлаан шупту айтыышкыннары Тывага дыка херек. 
"Россияның Президентизи Владимир Путин бодунуң инициативаларынга өзек кылдыр бистиң Тыва ышкаш, чонувусту херек кырында дүвүредип турар айтырыгларны айыткан ындыг регионнардан шилип алган хевирлиг. Үштен чеди хар чедир назылыг ажы-төлдүг өг-бүлелерге немелде төлевирлерни бээр дугайында чаа санал мен бодаарымга, дыка дээштиг” – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
1-4 класстарның өөреникчилерин изиг чем-биле халас чемгерер дээни ажы-төлдүг өг-бүлелерге дыка улуг деткимче. Кадык камгалалының бирги звенозунда, өөредилгениң чедингирин хандырар адырда, аныяк эртемденнерни, специалистерни белеткеп өстүрер талазы-биле хемчеглер ам-даа калбарар.

Возврат к списку