Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Дээди Хуралдың даргазы Тываның Баштыңының дугайында: Шолбан Валерьевич кижилерге кедилиг болгаш херектиг идеяларны эндевес кижи

Дээди Хуралдың даргазы Тываның Баштыңының дугайында: Шолбан Валерьевич кижилерге кедилиг болгаш херектиг идеяларны эндевес кижи 17.12.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де Тыва Республиканың Дээди Хуралынга чылдың-на бээр айыткалын кылган. Аңаа чазак кежигүннери болгаш парламент депутаттары, муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларындан аңгыда, эрге-чагырганың федералдыг девискээр органнарының төлээлери, хөй-ниити каттыжыышкыннарының база организацияларның баштыңнары киришкен.
Айыткал таныштырган ёзулалдың киржикчилери программалыг документиге хамаарыштыр үзел-бодалын үлешкен. 
Каң-оол Даваа, Тыва Республиканың Дээди Хуралының даргазы: 
- Россия Федерациязының Чазааның 2025 чылга чедир Тываның шапкын социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң хууда программазының дугайында шиитпири – 2019 чылдың эң-не кол болуушкуну деп демдеглейн. Ол төлевилел дээш бүдүн чылда чымыштыг ажылдар чоруп турган болгаш ам-даа уламчылавышаан. Адыр бүрүзүнде улуг хемчеглерниң бөлүктерин ажылдап кылган. Ынаар чүс-чүс социал болгаш бүдүрүлге объектилери, аэропорт база орук ажыл-агыйы, энергокомплекс дээн ышкаш инфраструктура объектилери кирген. 
Республика Баштыңының саналдааны агроүлетпүр комплекизин, көдээ суурларны хөгжүдер төлевилелдеринге онза таарзындым. Ындыг хевирлиг эгелээшкиннер социал негелделерге дүгжүп турарын амыдырал бадыткаан. Биче суурларны катап хөгжүдер дээн бистиң “Чурттап турар суурум” төлевилеливис ышкаш программа 2020 чылда федералдыг деңнелге ажылдап эгелээри анаа эвес. Шолбан Валерьевич кижилерге кедилиг болгаш херектиг идеяларны эндевес кижи. Чижээ, «Чурттап чор мен, ынак мен, чоргаарланыр мен» деп парламентиниң саналдаан төлевилелин ол деткээн. Федерация деңнелинде ындыг чүүлдү бо хүнде ажылдап кылып турар. Республика баштыңының эң үнелиг шынары – дээрде дуруяаны-даа сүрүп, хары угда хөкпешти-даа тудуп билиринде. Тодаргай кижиниң күзел-бодалы дамчыштыр айтырыгны көөрү – ооң амыдыралчы туружу ол. Келир чылдан эгелеп улуг-даа, бичии-даа, шупту көдээ девискээрлерниң хөгжүлде-сайзыралынче элээн акша-хөреңгини салыры анаа эвес. Айыткалда кирген айтырыгларны боттандырар дээш шупту дем-биле ажылдаар күзел ала чайгаар тыптып кээр.

Возврат к списку