Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Кызыл кожуунда электри хандырылгазының шынары бедиир

Тываның Кызыл кожуунда электри хандырылгазының шынары бедиир 01.11.2019
Каа-Хем суурнуң чырык хандырылгазын экижидер талазы-биле ажылдар 2018 чылдан бээр калбарган. Росчеткиниң Сибирьде компаниязы Тывада чурагайлыг тудуг-монтаж төлевилелин чорудуп турары ол.
Төлевилел боду үш чадалыг: бирги чадазында – амгы 10 киловольтулуг агаар шугумун солуп, 10/0,4 киловольттыг трансформатор подстанциязын тургузуп, 0,4 киловольтулуг агаар шугумун шөйер. Ооң-биле чергелештир амгы «36» подстанцияларның орнунга«10-04» деп 67 подстанцияны эптеп тургузар.
Ийиги чадазында 35 кВ-тыг четкини эде чаартып, 35/110 кВ-тыг чаа подстанцияны чер бажыңнардан ырадыр эптеп тутпушаан, чаа агаар шугумун шөйер.
Үшкү чадазында амгы үеде ажылдап турар «10-04» подстанцияларны база 10 киловольтулуг агаар шугумнарын адырар.  
«Амгы үеде подстанцияны каяа тургузуп, дериг-херекселдерни эптээрин тодарадып тур бис. Бо неделя төнчүзүнде Росчеткиниң Сибирьде компаниязының Тыва Республикада кол инженери Антон Лукин Санкт-Петербургже ажыл-албаны-биле чеде бээрге, келир үениң подстанциязынга салыр дериг-херекселдерни айтып бээр. 2019 чылдың декабрь 25-те ол хемчегни доозары планнаттынган” – деп, Росчеткиниң Сибирьде компаниязының башкарыкчы директору Николай Федоров тайылбырлаан.
Подстанция турар черниң орнунда сай-довуракты төккен. «Топал» КХН келир неделяда чаа подстанцияның таваанга 26 өзекти быжыглап, трансформаторну база дериг-херекселдерлиг модуль корпузун тургузар.  
Каа-Хем суурнуң чурттакчылары хүннүң-не кудумчуларында чырык бо-ла өжүп, демир-бетон чагылар тургузар монтаж ажылдары чоруп турарын көрген. Ам айтырыг колдуунда шиитпирлеттинген болза, эрги чагыларны канчаарыл деп айтырыг чамдык кижилерни дүвүреткен. 
Эрги чагыларны кран дузазы-биле адырарын башкарыкчы директор дыңнаткан. 
Чырык дамчыдар чаа шугумнар электри четкизинде чырыктың бо-ла өже бээрин эвээжедир. Чурагайлыг чаа подстанцияларга элээн каш контроллерларны эптээр: чырыктың күчүзүн болгаш шынарын хынап, кыдыындан электри оорлаары ам болдунмас апаар. Чурагайлыг подстанция чырык өртээн төлевейн турарларны илередип, ол бажыңның чырыын ырактан өжүрүп кааптар апаар.  
А бажыңнарында электри күжү-биле одаар котёлдарлыг чурттакчылар Росчеткиниң Сибирьде компаниязынче электриниң күжүн улгаттырып бээрин дилээн бижикти киирерге, немелде чырык күжүн бээри көрдүнген.  
Энергетиктер чаа чагыларда электри энергиязының ажыглалын санаар, 0.2 S класска хамааржыр амгы үениң дериг-херекселдерин быжыглаан, ол чырык чарыгдылын эң шыны-биле санаар.  
«Амгы үеде чырыкты “керээ чок” ажыглап турар хереглекчилер Рабочая 4 адрtсте Росчеткиниң Сибирь регионда компаниязында, хереглекчилер-биле ажылдаар төпке барып, технологтуг кожулданы кылып бээр чагыгны киирер, оларны чаа шугумнарга кожар” – деп, компанияның парлалга албанының удуртукчузу Евгений Данилин тайылбырлаан.  
Каа-Хем суурда чырык хандырылгазын экижидип, быжыглаарынче 733 миллион рубльди тускайлаан. Төлевилел ёзугаар 3 муң чагыны тургузуп, 100 ажыг километр удазынны шөйүп, хереглекчилерниң чырык ажыглалын санаар ийи муң хире дериг-херекселдерни солуур. 
Каа-Хем суур – Росчеткиниң Сибирьде четкилерин чурагайжыдар эге баштайгы 15 төлевилелдиң бирээзинге хамааржырын сагындыраал, ында чурагайлыг алды подстанция база чурагайлыг тос РЭС бар. Регионнарда амгы үеде ажылдап турар 0,4-10 киловольт үлекчи электрочеткилерни 2030 чылга чедир эде чаартыр ужурлуг. Четкини хайгааралга алыры 70 хуу чедир экижип, чырык четкизинде үрелиишкиннер база чидириг 54-тен 10 хуу чедир эвээжээр. Ол ышкаш технологтуг кожулданың хуусаазы үш чыл турганындан, дөрт-беш ай апаар. 
 Николай Иванов, «Тува Медиа Групп»

Возврат к списку