Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чеди-Хөл кожуунунга одалга сезонун эгелээри

Тываның Чеди-Хөл кожуунунга одалга сезонун эгелээри 19.09.2019
Сентябрьның 19-ка чедир 3 котелду одаарынга белен. Эртенгиниң 9 шактан инженер четкилеринде суг базыышкынын хынап эгелээн, кежээге чедир суг-биле долдуртунар. А сентябрьның 20-де 3 котелду одааш, Хову-Аксы суурнуң социал объектилеринче база чуртталга бажыңнарынче төпчүткен чылыг хандырылгазын бээр. 
Чайгы үеде ийи котелду бүрүнү-биле ыяк септээн болза, үшкүзүнге агар септелгени чоруткан. 
Сентябрь 19-да 1-ги база 2-ги котелдарде ыш сордурар дериг-херекселди тургузар ажылдар үргүлчүлеп турар. 2019 чылдың июль төнчүзүнде садып алган чаа дериг-херекселдерни эптеп эгелээрге таарышпайн барганындан, ону ажылчыннар бригадазы хол-биле чондуруп кылып эгелээн. Бөгүнде ону кылгаш, ийи котелда эптеп турар. “ТЭК-4 БК” ТР-ниң КУБ-туң удуртулгазының дыңнатканы-биле алырга, бо ийи котелда ажылды сентябрь 21-де доозар. 
Кышкы үеде Мир чуртталга кварталы эмин эртир хөөлүг деп чурттакчылардан чаңгыс эвес хомудалдар кирген. Ынчангаш үш котелдуң циклоннар бункеринде хүл аңгылаар дериг-херекселдерни тургузар деп турарын дыңнаткан. 
“Эргижирээн оран-савадан хамаатыларны өскээр көжүрер” программа-биле чаа туттунган бажыңнарның төпчүттүнген чылыг хандырылгазын бээри-биле, чылыг четкизиниң чаа участогун шөйбүшаан, Мир кварталында чылыг хоорзаларын эде чаартыр ажылдарны кылып турар. Чуртталга кварталында чылыг бээр үш оочурну ээлчештир киирери-биле немелде чылыг дериг-херекселдерин салыр дээш №1 ТЧП-же чаа тудугну тударын доозуп турар. Бирги ээлчегде чаа туткан 5 бажыңче, ортумак школаже, «Солнышко» уруглар садынче, пансионатче, социал төпче база хөй аал чурттаар 6 бажыңче чылыгны киирер. Ийиги ээлчегде, хөй аал чурттаар 12 бажыңче база ийи квартиралыг 10 коттеджтерже чылыг кирер. Үш дугаарында, Мир кварталында ийи квартиралыг 27 коттедж чылыгны алыр. Бо шакта чүгле чаңгыс ажылдап турар №1 ТОП-дан хөй аалдыг 18 бажыңнарже, ийи аалдыг 37 коттеджче, 5 социал объектиже чылыгны берзе-даа, шоолуг чылыг эвес болуп турар. Чаа туткан чылыг четкизи чылыг дамчыдылгазын экижидип, байдалды экижидер. 
Август 20-де социал албан черлериниң белениниң паспортунга атты салыр. Чаа өөредилге чылы эгелээни-биле шупту школаларда, уруглар садтарында, ФАП-тарда, клубтарда, библиотекаларда автономнуг котелдарны одап эгелээн.

Возврат к списку