Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада көдээ ажыл-агый кооперативтерин грантылар-биле деткиир

Тывада көдээ ажыл-агый кооперативтерин грантылар-биле деткиир 19.09.2019
Тывада сентябрь 16-дан көдээ ажыл-агый хереглекчилер кооперативтеринге грант тыпсырының конкурузу эгелээн. Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы ооң дугайында чарлаан. 
Көдээ ажыл-агый чиг эдин, ооң иштинде сүт, эът, балык, ногаа база бойдус байлаан белеткээр болгаш болбаазырадыр адырда ажылдыг ажыл-агыйларның материал-техниктиг баазазын хөгжүдеринче деткимчени угландырган.
Ол хевирлерден 70 хуу чедир орулганы ажылдап ап турар кооперативтер конкурска киржир. Оон аңгыда бүрүткеткенден бээр бир чыл чеде берген база 10-дан эвээш эвес бараан бүдүрүкчүлерин каттыштырган кооператив болур ужурлуг. 
Конкурска киржириниң бир кол негелдези – саналдаан бизнес төлевилелин кады акшаландырары албан. Төлевилелдиң ниити өртек-үнезиниң 40 хире хуузун кооператив боттарының азы чээли акша-хөреңгизи-биле хандырар. А республика чугула херек акша салыышкынының 60 хуузун грант кылдыр бюджеттен бээринге белен. 
Грантыже кордакчылар сентябрь 30-ге чедир документилерин Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының дараазында адрезинге эккээр: Кызыл хоорай, Московская кудумчузу, 2 «а» (3 каът), каб.№ 301. Оон аңгыда документилерни почталап база чорудуп болур. 8(39422) 5-62-85 дугаарлыг телефонда яамының специалистери Даваа Альбина Михайловна база Тюлюш Салбакай Дадар-ооловадан немелде информацияны азы тайылбырны ап болур.

Возврат к списку