Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы ЕГЭ-ге тергиин демдектер алган өөреникчилерлиг башкылар-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы ЕГЭ-ге тергиин демдектер алган өөреникчилерлиг башкылар-биле ужурашкан 30.08.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол башкыларның август чөвүлел хуралы бооп турар хүнде, бо чылдың ЕГЭ-зинде эки түңнелдер көргүскен доозукчуларлыг башкылар-биле ужурашкан. 
Республика Баштыңы башкылаашкын ажылы хүндүткелге төлептиг деп демдеглээн. “Кандыг-даа мергежилде ышкаш, бодунуң тергииннери турар – деп, ол демдеглээн. – 2019 чылда ЕГЭ-ниң эң-не бедик түңнелдерин көргүскен өөреникчилерлиг башкылар саны хөй болду. Ындыг башкылар чаңгыс эвес, бүдүн бөлүк деп болур. Оларга Хамар-оол Салбакай Валерьевна, Троякова Галина Александровна, Яговдик Надежда Васильевна, Протасова Ирина Павловна, Сарыглар Алдынай Семеновна, Сергеева Наталья Александровна, Власова Виктория Валерьевна, Мистриков Игорь Григорьевич, Темирова Алена Тимофеевна, Кочеткова Ирина Владимировна хамааржыр». 
Тываның Баштыңының адааны башкыларның өөреникчилери тергиин көргүзүглерни доктаамал көргүзүп, МКУ дээн ышкаш, чурттуң эң билдингир дээди өөредилге черлеринче дужаап кирип турарлар. Доозукчулар аразында техниктиг, шериг мергежилдер шилип алганнар база бар.
 «Бо башкыларның чедиишкини чүдел? Бодунуң ажылын ханы билири, сеткилинден бердингенинде – деп, Шолбан Кара-оол санаан. – А уругда салым-чаяанны, талантыны ажыдып, шын орукче ону угландырып каары - эң кол деп санаар сен. Эртем-билиг-биле чүглээринден аңгыда, төрээн черинге ынак кылдыр өөредип чорууру онзагай. Ындыг башкыларның арга-дуржулгазы башкылар ниитилежилгезиниң ниити байлаа апарып, ону улам нептередип, сайзырадыр херек”.  
Республика Баштыңы чугаа үезинде, Тываның шапкын хөгжүлдезиниң тускай программазын база чурагайлыг экономиканы деткээн улуг бүдүрүлге төлевилелдерин, ылаңгыя демир-орук тудуунда, чер адааның байлактар чыдынын ажыглаар 18 төлевилелди боттандырарынга чугула херек кадрлар кулавырын четчелээринге инженер мергежилдерни чедип алыр кылдыр өөреникчилерниң профугланыышкынынче кичээнгейни углап, математика, физика, информатика, химия дээн ышкаш эртемнерни ханы өөредирин чедип алырын чугаалаан.
2018-2019 өөредилге чылында школаның 11 клазын 2083 кижи дооскан. Доозукчуларның 3 хуузу, азы 70 кижи: орус дылда – 40; литературада – 2, ооң 1-зи – 100 балл; математика (ханы билиглер) – 4, оларның 1-зи – 100 баллдыг; ниитител билиглеринге – 7; төөгүге – 2; биологияга – 2; химияга – 2; информатикага – 1; немец дылга – 1; англи дылга – 8 кижи ЕГЭ-ге 90-100 баллдарны алган. 
Росөөредилгеге хайгаарал албаны ЕГЭ-ниң даалгаларын электроннуг хевир-биле аудиторияже дамчыдып, шылгалда соонда харыыларлыг шылгалда саазыннарын сканерлээш, төп пунктуже чорудар чаа технологияны ажыглап эгелээр шенелде чорудар сес регионнуң санында Тываны база киирген. Бо таварылгада ЕГЭ-ниң түңнелдери 100 хуу көстүп турар болур. Бо чылын 40 доозукчу тергиин демдектерлиг аттестаттарны ап, “Өөредилгеге онза шылгарал дээш” деп медальга төлептиг болган. 
2019 чылда күрүнениң төнчү аттастациязының кол үезинде доозукчуларның 91 хуузу, азы 1890 кижи аттестаттарны холда алган. 79 ниити билиг организацияларының 11 классчылары аттестаттарын 100 хуу алган.  
Амгы үениң дериг-херекселдери-биле четчелеттинген (чижээ, чаа-Хөл школазы) 17 инновациялыг өөредилге точкаларын 2019 чылда республикага ажыдары планнаттынган. 2024 чылга чедир республиканың шупту школаларынга өзүлде точкалары ажыттынар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол инновациялыг өөредилге үндезиннери апаар төптерниң, профугланыышкынныг база немелде өөредилге черлериниң кичээлдери эге класстарга-ла эртемнерже сонуургалды оттурар ужурлуг деп, демдеглээн. 
 “Өзүлде точкаларының” башкылары Сколковога база «Байкал» кванториумга өөредилгени эрткен. Чиге эртемнер башкыларын белеткээриниң шынарын бедидер. ТывКУ ол айтырыгга тускай шиитпирни хүлээп алыр апаар.
 Тываның Баштыңы ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызынга, Тываның инновация төлевилелдерин боттандырар дээш, алызында кадрлар айтырыын хандырары-биле күш-ажылчы курлавырларга хереглелди анализтеп, доозукчуларның чеже хуузу математика, физика, информатика, химия база биологияны шилип ап турарының тускай көргүзүүн үндүрер даалганы берген.

Возврат к списку