Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хой ажыл-агыйларында мал оолдаашкынының түңнелдерин үндүрген

Тывада хой ажыл-агыйларында мал оолдаашкынының түңнелдерин үндүрген 28.05.2019
Тываның хой болгаш өшкү ажыл-агыйларында мартта эгелээн мал оолдаашкыны доозулган.
Республика Чазаанда аграрлыг адырны харыылап турар Валентин Ендан республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга мал оолдаашкынының түңнелдерин илеткээн. Өнчүнүң шупту хевирлериниң ажыл-агыйлары 566 387 анай болгаш хураганны камгалап алган. Республика 100 баш төрүүр малдан ортумаа-биле 84 хуу чаш төлдү алган. Хууда дузалал ажыл-агыйлары эки түңнелдерни көргүзүп, 100 баштан 85 чаш төлдү алган, а уксаалыг ажыл-агыйлар 90 хуу четкен. 
“Аныяк өг-бүлеге кыштаг” губернатор төлевилелиниң киржикчилери –аныяк малчыннарның ажыл-агыйларында мал оолдаашкынының түңнелдерин аңгы үндүрген. Чамдык аныяк малчыннар арга-дуржулгазы чок-даа болза, малдың чаш төлүн 92 хуу чедир камгалап алган. Тес-Хем, Бай-Тайга, Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл база Эрзин кожууннарның “кыштагжылары” мал оолдаашкынының түңнели-биле тергиидээн. Олар республикада ортумак көргүзүг – 85 хуудан хөй анай, хураганнарны камгалап алган. Чеди-Хөл биле Чаа-Хөл кожууннарның аныяк малчыннары хожудап, малдың чаш төлүн 80 хуудан эвээшти алган.  
Шээр малдың баш санын көвүдедир талазы-биле республика планы 105 хуу күүсеттинген. Шолбан Кара-оол мал оолдаашкынының кампаниязын тодаргай көргүскен анализти белеткээрин ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынга дааскан.
 Специалистер малчыннарга күрүнеден деткээн хемчеглер малдың баш санын өстүреринге кайы хире дээштиг болганын, мал бажын өстүреринге ажыглаттынмайн турар курлавырны тургусканын, малдың чаш төлүн чидириг чокка камгалап алырында кандыг айтырыглар барын тодаргай айтыр ужурлуг. Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы төрүүр 100 баштан 100 болгаш оон хөй малдың чаш төлүн камгалап алган рекорд тургускан ажыл-агыйларның даңзызын тургузуп, малчыннарның Наадым-2019 байырлалынга ону киирер ужурлуг.

Возврат к списку