Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Дмитрий Патрушев биле Шолбан Кара-оол Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң моон соңгааргы хөгжүлдезин чугаалашкан

Дмитрий Патрушев биле Шолбан Кара-оол Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң моон соңгааргы хөгжүлдезин чугаалашкан 15.05.2019
Россияның көдээ ажыл-агый сайыды Дмитрий Патрушев Тыва Республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирип, регионда мал ажыл-агыйын хөгжүдериниң база көдээ ажыл-агый продукциязын көвүдедириниң аргаларын сайгарып чугаалашкан. 
2018 чылда көдээ ажыл-агый бүдүрүлгези эки көргүзүглерлиг болганын ийи тала демдеглээн. Ол көргүзүг 5,2 хууга көдүрлүп, 6,1 млрд рубль болган. Үнүш ажыл-агый адырында өзүлде 17,4 хуу, а мал ажыл-агыйында – 2,9 хуу. 
Тываның көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлериниң ниити хемчээлиниң 82 хуузу мал ажыл-агый продукциязындан кирип турар. Күрүне деткимчезиниң ачызында ол адыр эрткен чылын шапкын хөгжээн. Уксаалыг төрүүр малдарның баш саны 4,9 хуу өскен. База ол ышкаш уксаалыг төрүүр чылгы малдың саны 22,4 хуу көвүдээн. Российжи уксаалыг төрүүр малдың ниити санындан 10 хуу ажыг хойлары база 33 хуу хире өшкүлери амгы үеде Тывада бооп турар. Эрткен чылын мал болгаш куш продукциязының бүдүрүлгези 3,9 хууга, а сүттүү 1,3 хууга өскен. Бо чылдың бирги кварталында республикада сүт бүдүрүлгези шапкын темпиде хевээр арткан. 
Тываның үнүш ажыл-агыйы тарааларны болгаш картофельди, мал чиир культураларны тарып, өстүреринче угланган. 2018 чылда тараа культураларының тарылга шөлүн ийи катап улгаттырып, 14,6 муң га чедирген. Ол культуралардан дүжүт ажаалдазы 5,4 муң тонна турганындан 14,7 муң тонна чедип, үш катап көвүдээн.
Ужуражылга үезинде чер ажылдыгларга күрүне деткимчезин көргүзериниң айтырыынче онза кичээнгейни углаан. 2019 чылда Тыва Республиканың көдээ ажыл-агыйынга 362,3 млн рубль рубль хемчээлдиг бюджет акша-хөреңгизи көрдүнген, Тыва Республиканың май 7-ге чедир медээзинден алгаш көөрге, ооң 33,2 млн. рублин чоруткан. 
 mcx.ru

Возврат к списку