Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы уруглар садтары биле школалар тудуун эң чугула киирер объектилер деп айыткан

Тываның Баштыңы уруглар садтары биле школалар тудуун эң чугула киирер объектилер деп айыткан 19.04.2019
«Бо чылын тудуг сезону чымыштыг-ла болур боор. “Өөредилге хөгжүлдези” күрүне программазы-биле, чүгле уруглар садарынга безин 800 ажыг олутту тудуп, немей ажыдары көрдүнген. Оларның хөй кезиин бо чылын тудар. «Южныйда» 825 олуттуг школаны бо чылдың сентябрьга чедир дужаар. Москвага деткимче алганым Аныяктар ордузун база доозар. Каа-Хем суурда спортчу-культура комплекизинде тудуг ажылдары катап эгелээн. Тудуг яамызы ол объектилерни 2019 чылда доозарын чедип алыр ужурлуг. Ынчангаш хүн бүрүде шыңгыы контрольду кылыр” – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тудуг шөлдерин хынап чорааш чугаалаан.  
Үстүнде адаттынган объектилерниң хөй кезиинде тудуг ажылдары график езугаар, харын-даа айыттынган хуусааны мурнап чоруп турарын Тудуг яамызы дыңнаткан. Кызылда “Дагжы” КХН 280 олуттуг уруглар садының ниити тудуун дооскан. Объектиниң ханалары болгаш ажыл-агый тудуглары белен, иштики инженер четкилерин, чылыдылга дериг-херекселдерин киирген, иштики ажылдар бригадазы ажылын эгелээн. Чаа өөредилге чылының бертинде, октябрь 30-ге чедир, тудугну ажыглалче киирерин тудугжулар аазаан.
“Херээженнерни ажылче хаара тудары – назы четпээн өөредилге албан черлеринде үш харга четпээн уругларга байдалдарны тургузары” федералдыг төлевилел-биле 17 уруглар садтарынга 540 олуттуг тудугларны немей тудары планнаттынган. Амгы үеде оларның документациязынга күрүне экспертизазын кылып турар, 13 объектиге эки түңнелди берген.
Кызылда 11 дугаарлыг уруглар садынга ясли корпузун тудар керээ ойнап алган «Энергострой» компанияның туттунар чери белен. Бо чылдың сентябрьда ажыттынар корпустуң ийи ясли бөлүү ниитизи-биле 30-тен эвээш эвес уругну хүлээп алыр.
 Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүнүң тудуунда «Тезис» тудуг холдингизи ажылдап турар. «2019 чылдың төнчүзүнде объектиниң тудуун доозар. Бөгүнде ооң кыдыкы кырын шып турар. Ону доозупкаш, иштики ажылдарже кирер бис. Кол аренадан аңгыда, немелде спорт залдары, адар тирлер, бөлгүмнер эрттирер черлер база бар боор. Республиканың спорт яамызы, суурнуң эрге-чагыргазы объектиниң шупту шөлдери чөптүг ажыглаттынып, чурттакчы чонга солун болур кылдыр, чүнү канчаарын амдан эгелеп боданып эгелээр болза эки” – деп, Тываның тудуг болгаш ЧКА сайыды Евгений Овсянников чугаалаан.
 “Өлчей” компания Кызылдың Южный микрорайонунда 825 олуттуг үш каът школаны 2018 чылда тудуп эгелээн. Тудуг организациязы Кундустуг суурда уруглар садын, Ийи-Талда школа-интернатты туткан арга-дуржулгалыг дээрзин, Овсянников чугаалаан. Чартык миллиард рубль хире үнелиг бо школа – компанияның эң улуг керээзи. «Өлчей» компания тудуг ажылдарын үезинде доозуптарынга тудуг яамызы бүзүреп турар.  
«Амгы үеде тудугнуң монолиттен өзээн база газобетон блоктардан ханаларын үндүр тудуп турар. Ооң-биле чергелештир инженер четкилерин эптеп, чоок кавыда девискээрниң чаагайжыдылгазы эгелээн. Керээ езугаар октябрь 30-де дужаар ужурлуг бис, ынчалза-даа сентябрь 1-де оолдар, уруглар маңаа өөренип эгелээр кылдыр, ажылды шалыпкын доозар дээш кызып тур бис” – деп, тудуг организациязының төлээзи дыңнаткан.

Возврат к списку