Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россия Федерациязының күрүне программаларынга Тыва Республиканың 2018 чылда киришкениниң түңнелдери

Россия Федерациязының күрүне программаларынга Тыва Республиканың 2018 чылда киришкениниң түңнелдери 06.02.2019
Россия Федерациязында 44 күрүне программалары (РФ-тиң Чазааның 2010 чылдың ноябрь 11-де № 1950-р айтыышкынынче киирген өскерилгелери-биле) ажылдап турар, Тыва Республика 2018 чылда ол күрүне программаларының 16-зынга киришкен.  
2018 чылда субсидия база бюджеттер аразының трансферттери кылдыр күрүне деткимчезинге федералдыг бюджеттен 8549,44 млн. рубль акшаны тускайлаан, ооң иштинде бадылаттынган лимит 6248,54 млн. рубль, ооң мурнунда чылга деңнээрге 110,9 хуу (2017 чылда - 5 631,7 млн. рубль), ооң: 
- 912,93 млн. рубли - федералдыг адрестиг инвестиция программаларының акша-хөреңгизи (тудуглар);  
- 5283,01 млн. рубли – күрүне программалары база федералдыг тускай сорулгалыг программаларныы (хемчеглер база объектилер);  
- 45,5 млн. рубли – РФ-тиң Президентизиниң Курлавыр фондузунуң акша-хөреңгизи.  
2018 чылда федералдыг бюджеттен алган субсидия акшалары-биле Тыва Республикада «Кызыл-Мажалык - Эрги-Барлык», «Арыг-Бажы суурже кирер орук», «Самагалтай - Белдир-Арыг» автомобиль оруктарын чаарткан, Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Бажы суурнуң чамдык кудумчуларында кудумчу-орук четкизин эде кылган.  
Көдээ девискээрлерниң турум хөгжүлдезин чедип алыр хемчеглер күүселдези-биле, Каа-Хем кожууннуң Дерзиг-Аксы суурда ФАП-ты, Өвүр кожууннуң Солчур суурда спортчу шөлчүгешти туткан.  
Көдээ девискээрлерни турум хөгжүдер хемчеглер планында айыттынганындан 2 хуу хөй, азы көдээ черлерде ниитизи-биле 2130 дөрбелчин метр чуртталга шөлүн ажыглалда киирген.  
Чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартырынга деткимче көргүзер фондунуң акша-хөреңгизи-биле, 2018 чылда аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле хөй аал чурттаар 12 бажыңны (Убсу-Нурская кудумчузу, б. 18, 24, Дружба кудумчузу, б. 26, 28, 30а, 32б, 37а, Московская кудумчузу, б. 116, 118, 119, 120, Ангарский бульвар, б 31 «А») ажыглалда киирген.  
Амгы үениң хоорай хүрээлелин хевирлээр болгаш чурттакчы чоннуң массалыг дыштаныр черлерин (хоорай парктары) чаагайжыдар акша-хөреңги-биле Тыва Республиканың 10 муниципалдыг тургузуунда (Кызыл, Ак-Довурак, Шагаан-Арыг, Чадаана, Туран хоорайлар, Каа-Хемниң Сарыг-Сеп, Барыын-Хемчиктиң Кызыл-Мажалык, Бай-Тайганың Тээли, Чеди-Хөлдүң Хову-Аксы база Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурларда) 30 объектини: 12 хөй-ниити территорияларын; бажың чанының 16 девискээрлерин; 2 хоорай парктарын чаагайжыдар ажылдар кылдынган.  
Кызыл хоорайда терапия корпузу, Каа-Хем суурда спортчу-культура төвү, Кызылда 825 олуттуг ниити билиг школазы, Кызыл-Мажалык суурда 275 олуттуг ниити билиг школазы, Кызыл хоорайның Дружба кудумчузунда № 1/1 бажың чоогунда уруглар сады, Улуг-Хемни кежир коммунал көвүрүгнү чаартып тудар дээн ышкаш, улуг объектилерде ажылдар кидин-түлүк.
 Бии-Хем кожууннуң Туран хемде суг таарыштырар гидротехниктиг дериг-херекселдиң капитал септелгезин кылып турар.  
2018 чылда 247 аныяк өг-бүлеге бажың садып азы тудуп алыр херечилелдерни тывыскан. Кадык камгалал адырында уруглар поликлиникаларынга медицина дериг-херекселдерин саткан.  
Россия Федерациязының чыынды командаларынга спорту курлавыр белеткелин чорудуп турар 2 спортчу организация: «Олимп» олимпийжи курлавырларның спортчу школазы» ТР-ниң РКБА биле «Олимпийжи куурлавырның спорт школазы» ТР-ниң КБА саң-хөө деткимчезин алган.
 Федералдыг бюджеттен субсидия акшалары-биле көдээ суурларда 18 ниити билиг школаларында - Барыын-Хемчик кожууннуң Хөнделең, Каа-Хем кожууннуң Ильинка, Каа-Хем кожууннуң Көк-Хаак, Кызыл кожууннуң Элегес-Аксы, Бии-Хем кожууннуң Хадың, Таңды кожууннуң Сосновка, Тес-Хем кожууннуң Самагалтай, Чеди-Хөл кожууннуң Элегес, Эрзин кожууннуң Кызыл-Сылдыс, Чаа-Хөл кожууннуң Ак-Дуруг, Өвүр кожууннуң Солчур, Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем, Улуг-Хем кожууннуң Арыскан ортумак школаларында спорт залдарга капитал септелгени кылып, күш-культура болгаш спорт кичээлдери эрттиреринге таарымчалыг байдалдарны тургускан.  
Тыва Республиканың Экономика яамызы

Возврат к списку