Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы хоойлуга чөрүштүр арага саарылгазынга удур кады демисежирин Хакасияның чаа удуртукчузунга саналдаан

Тываның Баштыңы хоойлуга чөрүштүр арага саарылгазынга удур кады демисежирин Хакасияның чаа удуртукчузунга саналдаан 19.11.2018
Тываның эрге-чагыргазы кожазы Хакасия-биле каттыжып алгаш, арага болгаш спирт холуксаалыг продукцияны хоойлуга чөрүштүр садып-саарарынга удур демисежир.
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ол угланыышкынга кады ажылдаарын саналдаан чагааны Хакасияның чазааның даргазы болур коллегазы Валентин Коноваловче чоруткан. Ында ийи регионну тудуштурган ийи авто-оруктуң бирээзи – А161 «Абакан – Ак-Довурак» оруун онза хыналдадага алыры чугула деп айыткан.  
«Шагдан бээр бистиң республикаларның аразында кожа-хелбээ найыралдың харылзаалары тургустунган, садыг-экономика, культура болгаш үениң чугула өске-даа айтырыгларында демниг болгаш үре-түңнелдиг ажылдап чоруур. Арага болгаш спирт холуксаалыг продукцияны чажыт садып турары-биле демисел - Хакасия биле Тываның тускай структураларының калбак болгаш харылзаалыг ажылы негеттинип турар айтырыгларның бирээзинге хамааржыр» -деп чагаада бижээн. 
Тываже киир сөөрткен шынар чок арага продукциязы А-161 автооруктап кирип турарын Шолбан Кара-оол дыңнаткан. Республика бодунуң талазындан транспорт аймаан доктаамал хынап турза-даа, Тываже киир сөөрткен контрабанда араганың хемчээли-даа, семээшкиннерниң саны-даа эвээжевейн турар. Регионнуң Иштики херектер яамызының сан-чурагайы-биле алырга, чүгле бо чылын безин ол оруккка 26 тонна ажыг чажыт араганы хавырган.  
Чажыт арага бизнези бодун долгандыр кем-херек бөлүктерин хаара тыртnып алыры-биле криминогенниг байдалды улам нарыыдадыр деп, республика баштыңы санаан. Полицияның көжүп чоруур постуларын оюп чорааш саткан контрафакт водка регионда кем-херек үүлгедиишкининге багай салдарны чедирип турар.  
«Хүндүлүг Валентин Олегович, арага болгаш спирт холуксаалыг продукцияны чажыт садып-саарарынга удур кады хөделип, демисежир сорулга-биле А-161 авто-орукту шыңгыы контрольга алыр немелде хемчеглерниң аргазын көөрүн Силерден диледим» - деп, Тываның Баштыңы коллегагазындан дилээн.  
Шолбан Кара-оол соңгулдаларда тиилелгези дээш Валентин Коноваловка байырын чедиргеш, регионнуң чидиг айтырыгларынче ооң чаа көрүжү болгаш тура-соруу Хакасияның социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларын чедиишкинниг шиитпирээр арганы черле бээр деп демдеглээн.

Возврат к списку