Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Нотариустар шимчевес өнчүнү Росреестрже халас долдурар

Нотариустар шимчевес өнчүнү Росреестрже халас долдурар 16.11.2018
2019 чылдың февраль 1-ден нотариустарга шимчевес өнчү-биле дугуржулга кылыр чаа хүлээлгелерни дамчытканын Росреестрниң Тыва Республикада эргелели (дараазында - эргелел) дыңнаткан.  
Росреестрге бүрүткедир дугуржулгага база дамчыткан документилерге нотариалдыг шынзыдылга кылыры, чаңгыс нотариалдыг чорудулга ол апаар. Нотариуска шынзытканы дээш төлевирден аңгыда, ооң мурнунда төлевирлиг ачы-дуза – Росреестрже документилер дамчытканы дээш, ам аңгы төлевес. 
338-ФХ дугаарлыг федералдыг хоойлуда киирген өскерилгелер езугаар, нотариус шимчевес өнчү-биле ооң дугуржулга кылганының дугайында медээни электроннуг хевирге бир ажыл хүнүнүң дургузунда Росреестрже шилчидер ужурлуг. Нотариустар шак-ла ындыг хүлээлгени салгал дамчаан өнчүге эрге дугайында база чок болган өөнүң ээзиниң өнчүзүнге эрге дугайында херечилелди тывыскан соонда, кылып болур. Бир эвес шынзыдар керээниң ат салган талалары күрүне бүрүткелинче билдириишкинни боттары бээр күзелдиг болза, документилерни нотариустуң бээринден ойталап база болур. 
Бир эвес, нотариустан хамаарышпас чылдагааннар-биле Росреестрже электроннуг документилерни эккеп шыдаваза, ооң саазында хевирин керээни шынзыткан хүнден 2 ажыл хүнүнден орайтатпайн, керээде талаларның айыткан хүнү бар болза, ол үеден эгелеп ийи ажыл хонуундан эрттирбейн, бүрүткээр органче дужаар. 
Росреестрже электроннуг хевирде киирген документилерни дараазында ажыл хүнүнде бүрүткээн турар ужурлуг. 
Хоойлужудулгада чаартылганы кииргениниң эки талазы көскү: кижилерниң үезин болгаш хөреңгизин камнап алыр, кылып турар дугуржулганың айыыл чок чоруу хандыртынар.
Шимчевес өнчүнүң садыгжылары болгаш садып алыкчылары эргезин бүрүткедип алыры-биле, документилер дужаап, МФЦ барып турбас. Шимчевес өнчүге эргениң күрүне бүрүткелин чорудар эргелелче квартал санында нотариустардан 200 ажыг билдириишкин кирип турарын демдеглезе чогуур. 
 Росреестрниң медээзи-биле

Возврат к списку