Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада инвалидтерге тускай ажылчын олуттарны тускайлаарын ажыл берикчилеринге хүлээткен

Тывада инвалидтерге тускай ажылчын олуттарны тускайлаарын ажыл берикчилеринге хүлээткен 13.11.2018
Тываның эрге-чагыргазы инвалидтерге тускай ажылчын олуттарны дериир хүлээлгени ажыл берикчилеринге онааган. 
Республика чазаа регион девискээринде ажылдап турар бүдүрүлгелерге болгаш организацияларга ындыг ажылчын олуттарны тургузар чурумну бадылаан. ТР-ниң Күш-ажыл яамызының ажылдап кылган документизинде, республика эрге-чагыргазының ооң мурнунда тускайлаан квоталары-биле инвалидтерни ажылга хаара тударын айыткан.
Документиниң авторлары инвалидтерге квоталыг база тускай берген ажылчын олуттар дугайында тайылбырлаан. Ажыл берикчизи квота-биле эвээш санныг ажылчын олуттарже кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг хамаатыларны хүлээп алыр. Тывада квотаны «Социал камгалалга онза хереглелдиг хамаатыларга ажылчын олуттарны квоталаарының дугайында» регион хоойлузу-биле доктаадыр. Бүдүрүлге, организация азы албан черлери хоралыг болгаш айыылдыг күш-ажыл байдалынга хамаарыштырган мергежилдерни санаваска, ажылчын олуттарның 3-тен эвээш хуузу хире олуттарны инвалидтерге хоойлу езугаар тускайлап бээр ужурлуг.  
Амгы үеде республиканың 283 организацияларында инвалидтерни ажылга хаара тудар 1183 ажылчын олуттар бар. Квоталыг ажылчын олуттарда 951 кижи ажылдап турар, ол дээрге инвалидтерге тускайлаан олуттарның 80,4 хуузу-дур.  
Ам республика эрге-чагыргазы ук квотаның иштинге тускай ажылчын олуттарны инвалидтерге тургузарын негээн. Тодаргай инвалид кижиниң арга-шинээнге тааржыр кол болгаш дузалал дериг-херекселдерлиг ажылчын олуттар болур. Шак ындыг олуттарны кижиниң кылып шыдаар чүүлдеринге таарыштыр техниктиг дериг-херекселдер-биле тускай четчелээр ужурлуг. Инвалид кижиниң реабилитация программазының негелдезинге дүүштүр тускай ажылчын олутту дериир.  
Тываның Чазаа 501 кижиден хөй кижи ажылдап турар ажылдакчыларлыг организацияларга ийиден эвээш эвес тускай ажылчын олуттар турарын доктааткан. Республикада ол категорияже 13 ажыл берикчилери кирип турар. Оларның санында «Россияның почтазы» ФКУБ, «Тываэнерго», «Лунсин», «Тывасвязьинформ», «Ойна» компаниялар, Тываның даг-руда компаниязы база күрүне университеди, республика эмнелгези, уруглар эмнелгези, перинаталдыг төп, туберкулезка удур диспансер, Барыын-Хемчик биле Улуг-Хемниң кожууннар аразында эмнелге төптери дээн ышкаш албан черлери бар.  
101-ден 500 кижи ажылдап турар организацияларда инвалидтерге бир тускай олут турар ужурлуг. Тываның Күш-ажыл яамызы оларның санынче Кызылдың ЧЭТ, «Чаагайжыдылга» муниципалдыг бүдүрүлге, филармония, хөгжүм-шии театры, Национал музей, «Тардан Голд», «Восток», «Чылыг хандырылгазы» компаниялар болгаш өске-даа черлерни киирген.

Возврат к списку