Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Студентилерниң отрядтарын хаара тудар

Студентилерниң  отрядтарын хаара тудар 08.07.2013
Студент тудугжу отрядтарны республиканың тудугларынга чайгы дыштанылга үезинде ажылдадырының дугайында айтырыгны чамдык өөредилге черлеринде тургустунган студент тудугжу отрядтарның командирлери болгаш тудуг организацияларының удуртукчулары-биле ужуражылгага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол көдүрген.

Шолбан Кара-оол студент чылдарында студент тудугжу отрядтың составынга эрткен вектиң эң улуг тудугларының бирээзи Байкал-Амур демир-орук магистралының тудуунга ажылдап турган болгаш, студент тудугжу отрядтарга ажылдаары амыдыралдың болгаш ажыл-иштиң ажыктыг школазы деп кончуг эки билир. Муң-муң студент оолдар, уруглар чүгле тудугларга эвес, улус ажыл-агыйының өске-даа адырларынга ажылдап, акша ажылдап алырындан аңгыда, ажылчын мергежилдерге өөренип, бүдүрүлгени организастаарының эге билиглерин шиңгээдип ап турганнар.

«Профессиязынга чедиишкинниг боор күзелдиг, чаа чүүлдерни билип алыксаар студентилерниң күжүн, чүткүлүн улус ажыл-агыйынга ажыглаарынга, эвээш эвес акшаны оларның ажылдап алырынга чүү шаптыктап турарын тодарадыр дээш, силерни чыып алдым — деп, республика Баштыңы чугаалаан. – Тыва биле Россияның чаңгыс демнежилгезиниң 100 чылынга уткуштур тудар болгаш чаартыр тудугларга студент отрядтарны хаара тудар ужурлуг бис. Кызыл хоорайның чаагайжыттынары, Тываның чаарттынары чугула болбайн канчаар, ынчалза-даа аңаа чурттаар аныяк-өскенниң чаартылгага киирген күжү, күш-ажылчы дери болгаш чаагай сагыш-сеткили биске оон-даа чугула».

Юбилейге белеткелдерге федералдыг чазак ниитизи-биле 1,2 млрд. рубльди тускайлап берген. Россия биле Тываның чаңгыс демнежилгезиниң юбилейлиг байырлалының онзагай ужур-утказын, ооң идеологтуг салдарын ап көөр болза, ол акша-хөреңгини тудуг организациялары анаа-ла шиңгээдип алырындан аңгыда, ону канчаар шиңгээдип алыры база чугула — деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Тываның өөредилге черлеринге студент отрядтарны 4 чыл бурунгаар катап тургузуп эгелээн. Республиканың студент отрядтарының штавының дыңнадыы-биле алырга, ол чылдар иштинде 12 студент отрядтарны тургускан. Оларның 2-зи —тудугжу, артканнары көдээ ажыл-агый, археология, турисчи дээш, оон-даа өске угланыышкыннарлыг. Ниитизи-биле студент отрядтарда 430 оолдар, уруглар хаара туттунган.

Организацияларның болгаш бүдүрүлгелерниң удуртукчуларының тудугжу отрядтарның ажылының шынарынга болгаш күш-ажылчы корум-чурумунга хамаарылгазы кончуг оваарымчалыг. «Көдээ тудуг» кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилелдиң удуртукчузу Сергей Сафрин студент тудугжу отрядтарның дайынчыларының тудугжу мергежилдер талазы-биле белеткелиниң чавызын, ынчангаш студентилерни арга-мергежил херек эвес ажылдарга ажыглаар ужурга таваржып турар бис, ооң уржуунда оларның ажыл төлевири эвээш деп демдеглээш, Кызылда Аныяктар ордузунуң тудуунга 20 студентини ажылга хүлээп ап болурун дыңнаткан.

Кызыл хоорайның Магистральная кудумчузунуң чаартылгазын чорудуп турар орук-тудуг бүдүрүлгезиниң удуртукчузу Сергей Уюсов студент отрядтарда күш-ажыл чурумунуң кошкаан, хүлээнип алган ажылдарын өй-шаанда болгаш шынарлыг кылбайн баарын сагындыргаш, Кызылда Автоорук техникумунуң студентилери чылдың-на ооң удурткан бүдүрүлгезинге өөредилге практиказын эрттирип турарын демдеглеп, Магистральная кудумчузунда тудуг-септелге ажылдарында ол өөредилге чериниң 35 студентилери ажылдап турарын дыңнаткан.

Студент тудугжу отрядтарның дайынчыларын чайгы дыштанылга үезинде тудугларга болгаш өске-даа черлерге ажылдадырының белеткел системазы ам-даа аайлаттынмаанын ужуражыышкынга киришкен удуртукчулар демдеглеп, тудугжу отрядтарга ажылдаар студентилерни баш бурунгаар шилип, оларның профессионал белеткел курстарын бүдүрүлгелерниң дузазы-биле кыжын-на организастап, отрядтарның ажылдаар объектилерин тодарадып, дугуржулгаларны база баш бурунгаар чарарын сүмелээннер.

Возврат к списку