Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Tываның Баштыңы мөчээн полицейжиниң өг-бүлези-биле ужуражыр

Tываның Баштыңы мөчээн полицейжиниң өг-бүлези-биле ужуражыр 09.10.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, сургакчылаашкындан чанып келгеш, бодунуң бирги оралакчызы Органа Натсак биле Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының удуртулгазын шүгүмчүлээн. 
Понедельникте, аппарат хуралында, элээн каш хонук бурунгаар, Кызылдың полиция ажылдакчызы-биле болган айыыл-халапка хамаарыштыр кандыг-даа хемчег албаанынга таарзынмаанын чугаалаан. «Спутник» микрорайон участогунуң шагдаазы, улуг лейтенант Чаян Сенди-оол опербөлүк составы-биле үнүүшкүнче чоруткаш, оорлар тударынга киржип тура, бижектеткеш, мөчээн. 
«Бо анаа-ла ындыг болуушкун эвес-тир, полиция ажылдакчызынче халдаашкынның уржуу кандыызын кандыг-даа кем-херек үүлгедикчизи эки билир. Корум-чурум камгалакчызы кижи дерзии өлүрүкчүнүң холундан өлген» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
«Өг-бүлезинге четтиңер бе, ажы-төлү чеже-дир? Оларның байдалы кандыгыл? Чурттаар чери бар бе? Өөнүң ишти ажылдыг бе? ИХЯ бодунуң ажылдакчызын чидиргеш, кандыг түңнел үндүргенил? Ону дыңнаксап тур мен» - деп, мөчээн полицейжиниң өг-бүлезинге кым четкенин бодунуң ажылдакчыларындан айтырган. 
Ол айтырыгларга кым-даа огулуг харыы берип шыдаваан.
 «Силер дээш човап тур мен. Ийи бичии ажы-төл артып каан өг-бүлениң социал камгалалынга чүнү канчаарының дугайында кым-даа боданмаанын көрүп тура, улусчу дружиналарга киржиңер деп, кижилерни ооң соонда канчап кыйгырар бис. Мөчээн участок шагдаазы Чаян Сенди-оолдуң өг-бүлезинге чедип, кандыг дуза херегин албан айтырар мен. Чурттаар бажың айтырыы мөчээн полицейжиниң өг-бүлезин деткиир бирги айтырыг ол деп, бодап тур мен» - деп, республика баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
«Корум-чурум камгалалында кижиниң айыыл чок чоруу чүге сагыттынмааныл, кандыг байдалдарда ол болуушкун болганыл, оон кандыг түңнелди кылдыңар, өг-бүлезин деткиириниң, мөчээн соонда-даа болза шаңналче киирер талазы-биле чүү кылдынганыл? Ону дыңнаксап тур мен» - деп, регион баштыңы Тываның иштики херектер сайыдының оралакчызы Март-оол Тарначыга айтырыгны салган. 
Участок шагдаазы табельдиг чепсээн дужаапкан соонда, 19 шак үезинде, Спутник микрорайонда хамаатыдан бөлүк кижилер өскениң өнчүзүн оорлаар деп турарының дыңнадыы кээрге, коллегалары-биле кыйгыртыгже үнген. Кем-херек үүлгедикчилери беш кижи болган. Оларның бирээзи Чаян Сенди-оолдуң ооргазынче бижектээн. Чаңгыс эвес удаа оор херектерни кылган кем-херек үүлгедикчилериниң бөлүү удатпаанда шупту туттурган. Өөнүң ишти амгы үеде уругларын азырап олурар, ооң мурнунда «Лунсин» компанияга ажылдап турган. Албан чериниң бажыңында чурттап олурар. Чаян Сенди-оолду шаңналче киирер дээш документилерни чыып турар.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол шаңналче киирер документилерни ол-ла кежээ чыггаш, чогуур черлерже чорудар турган, а өг-бүле бажың чок артпас кылдыр чурттаар чер айтырыын шиитпирлээр херек деп айыткан. «Албан хүлээлгезин күүседип тура ачазы мөчээн соонда, ажы-төлге чурттап олурган квартиразы артып каар кылдыр, ону хуужудар херек» - деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.  
Кем-херек үүлгедиишкини-биле демисел темазынга республика конференциязын эрттирер дугайында Тываның Баштыңының саналы езугаар, ноябрь 23-те – Адалар хүнү биле Иелер хүнүнүң аразында, ону планнаанын сагындыраал. 
«Кайнаар бар чыдарывысты билип, регионда кем-херек үүлгедиишкининге кандыг чүүлдер салдар чедирип турарын сайгарар херек. Конференция бистиң хамаатыларывыстың айыыл чок чоруун хандырары-биле кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур кандыг ажылдарны кылырывысче угланган болур. Олуруп чорааннар-биле кады сырый ажылдыг республика удуртукчуларының ажыл-чорудулгазынга үнелелди база бээр апаар. Шак ындыг харылзааларны бодунуң ажылынга хамаарыштыр саттыкчы чорук деп санаар апаар бис».

Возврат к списку