Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хереглекчилер кооперациязының системазын катап тургузар

Тывада хереглекчилер кооперациязының системазын катап тургузар 04.10.2018
Тываның эрге-чагыргазы РФ-тиң Хереглекчилер ниитилелиниң төп эвилели база Тываның хереглекчилер ниитилелдериниң эвилели-биле кады ажылдажылганың үш талалыг керээзин чарарынга белеткенип турар.  
Республика чазаа сонуургалдыг талалар-биле кады ажылдажылганың сорулгазын база айтырыгларын, үш таланың хүлээлгелерин тодараткан документиниң төлевилелин бадылаан. 
Чазактың төлээлеткен органы болур Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы дугуржулга республикада хереглекчилер кооперациязының турум ажылын хандырарынче угланганын тайылбырлаан. Ол сорулганы боттандырар бирги кол хемчег - Тываның хереглекчилер эвилелиниң шупту өнчүзүн ончалаары болур. Ук ажылды 2018 чылдың декабрь 1-ге чедир доозар.  
Хереглелкооперация организацияларының амгы үеде ажыглап турар шимчевес өнчү хөреңгизин инвентаризация түңнели-биле, чогуур чурум езугаар бүрүткээр. Арткан өнчү-хөреңгини, октаттынган складтар болгаш хос оран-саваларны биче болгаш ортумак бизнес субъектилеринге эгидилге чокка бээр. 2019 чылдың май 1-ге чедир, объектилер дамчыдылгазын доозары планнаттынган.  
Совет үеде суур чурттакчыларынга садыглажылганың кол ролюн ойнап турган хереглекчилер коопрециязының системазын катап тургузар сорулганы дугуржулганың киржикчилери салган. Ол үеде хуу дузалал ажыл-агыйларының, дачажыларның болгаш огородчуларның продукцияларын, мөөгү, кат болгаш өске-даа чүүлдер болбаазырадыкчыларының кылыгларын садып-саарарын организастаан турган.  
Регионнуң хергелекчилер кооперациязын катап тургускан төлевилел көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлерин деткиириниң чугула институду болгаш көдээде улуг ажыл берикчилериниң бирээзи апаар ужурлуг. Тываның хереглекчилер эвилелиниң организациязы белеткел болгаш садыглажылга ажыл-чорудулгазын калбартып, болбаазырадыр черлерни тургузуп, боттуң бүдүрүлгелерин база ачы-дуза адырын хөгжүдер планныг. 
РФ-тиң төп эвилели биле республика чазаа Тываның хереглекчилер ниитилелиниң эвилелинге салдынган сорулгаларын чедип алырынга бүгү талалыг деткимчени көргүзерин аазап турар.

Возврат к списку