Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Экономика яамызының чанында Хөй-ниити чөвүлели 2019 чылда база 2024 чылга чедир планныг үеде ТР-ниң социал-экономиктиг хөгжүлдези

Тываның Экономика яамызының чанында Хөй-ниити чөвүлели 2019 чылда база 2024 чылга чедир планныг үеде ТР-ниң социал-экономиктиг хөгжүлдези 02.10.2018
Сентябрь 28-те, Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының удуртукчузу Ондар Чимит-Доржу Байыровичиниң даргалаашкыны-биле, Тыва Республиканың Экономика яамызында Хөй-ниити чөвүлелиниң хуралы болуп эрткен. 
Россияның Эртемнер академиязының Сибирь салбырының Тываның бойдус курлавырларын комплекстиг шиңгээдир институдунуң эксперт төлээлериниң, «Тыва Республиканың муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның, федералдыг күрүнениң статистика албанының Красноярск край, Хакас Республика база Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң төлээлериниң, Россияның Хостуг экономиктиг ниитилелиниң Тыва регионда салбыр даргазының база ТР-ниң Экономика яамызының чанында Хөй-ниити чөвүлелиниң өске-даа кежигүннериниң киржилгези-биле, республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар санаашкыннарының кол талалар төлевилелин сайгырып көрген.
 Бо чылын, ооң мурнунда чылдарда ышкаш үш чылдың эвес, а хары угда алды чылдың - 2024 чылга чедир баш бурунгаар санаашкыннарны бир дугаар көргени ол. Баш бурунгаар санаашкынны Президентиниң май чарлыында хөгжүлдениң национал сорулгаларын чедип алыр аргаларга даянып, кылган. Бюджет чорудуунга база баш бурунгаар санаашкыннарны ажылдап кылган чурум езугаар, кол параметрлерни ийи аргага тургускан.  
Бирги арга – Тыва Республиканың экономиказының база социал адырының турум чоруунче, социал хүлээлгелерни күүседиринче угланган болгаш республика бюджедин хевирлээринге кол үндезин болур баазалыг кезек. Ийигизи - республиканың экономиказынче инвестиция киирилдезинге салдарлыг база төлевилелдер боттандырар тускай сорулгалыг кезекке даянган. 
Республиканың күүсекчи эрге-чагыргазының 6 органы баш бурунгаар санаашкынга киржип, демографтыг өзүлдениң, регионнуң каттышкан продуктузунуң, үлетпүр бүдүрүлгезиниң, ооң иштинде аъш-чем болбаазырадылгазының, көдээ ажыл-агыйның, тудугнуң база бажың тудуунуң, биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук хөгжүлдезиниң, инвестициялар болгаш күш-ажыл рыногунуң көргүзүглерин алган.  
Эксперттер баш бурунгаар санаашкыннар төлевилелинде көдээ ажыл-агый хөгжүлдезин күштелдиреринче, ылаңгыя республиканың кожууннарынга хереглекчилер кооперативтерин тургузарынче, агроүлетпүр комплекизиниң технологтуг хөгжүлдезинче, ногаа шыгжаар черлерниң турум ажылын хандырарынче, тудугжуларның регион ассоциациязын тургузарынче, хөмүрнү комплекстиг болбаазырадырынче угланган санал-оналын берип, эдилгелерни киирип, өске-даа айтырыгларны сайгарган.  
2019 чылда база 2024 чылга чедир планныг үеде ТР-ниң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар санаашкын төлевилелин Тыва Республиканың Чазааның хуралынга сайгарары-биле 2018 чылдың ноябрь 1-ге чедир киирер, ТР-ниң Экономика яамызының албан езунуң сайтызынга парлаар.

Возврат к списку