Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада тараа культураларының ортумак дүжүдү гектардан-на 15,6 центнер, азы 2017 чылга деңнээрге ийи катап хөй

Тывада тараа культураларының ортумак дүжүдү гектардан-на 15,6 центнер, азы 2017 чылга деңнээрге ийи катап хөй 18.09.2018
Республика чазаа күскү дүжүт ажаалдазының чамдык түңнелдерин үндүрген. Сентябрь 17-ге чедир, 2,3 муң га тараа шөлдериниң 24 хуузунда дүжүттү ажааган. 3,45 муң тонна кызыл-тас база 55 тонна суланы ажаап алганын көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы дыңнаткан. 
Агаар-бойдустуң таарымчалыг эвес болганындан, 5 муң хире тонна кызыл-тасты чидирген. Чайын дүшкен долудан Бии-Хем биле Каа-Хем кожууннар когараан. 430 га черде тараа сыптары узуткаттынган. Аяс Тюлюштүң, Виктор Пироговтуң база Михаил Чугаевтиң ажыл-агыйлары эң когарап, ниитизи-биле 2 млн. рубль хире түңнүг дүжүттү чидирген. 
Картофель биле ногаа шөлдеринден 82 база 94 хуу дүжүттү ажааган. 27 муң тонна картофель дүжүдүн чыгган, гектардан ортумаа-биле 113 тонна. Бир гадан 1345 центнер ногааны ажаап, ниитизи-биле 3659 тонна дүжүттү алган. 
Сентябрь 17-ниң байдалы-биле, республика 218 муң тонна сиген-ширбиилди белеткээн, планныг онаалданың 96 хуузу. 2017 чылдың ол-ла үезинге деңнээрге, 9 хуу хөй. Мал чеми белеткээр планын 17 кожууннуң 11-и күүсеткен. Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Мөңгүн-Тайга, Бии-Хем база Чаа-Хөл кожууннарда мал чемин белеткевишаан, бөгүнде планының 90 четпес хуузун күүсеткен. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол яамылар болгаш кожууннарда көдээ ажыл-агый эргелелдериниң кичээнгейин «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилел киржикчилериниң ажыл-агыйларында мал чемин белеткээр планче угландырган. Аныяк араттар 5,5 тонна, азы планының 90,6 хуузу хире сигенни белеткээн. Кыштагжылар, ылаңгыя 2018 чылда чаа эгелээн малчыннар, кыжын мал бажының чидириин болдурбазы-биле, мал чемин четчир болгаш артар кылдыр белеткеп алыр ужурлуг деп, Шолбан Кара-оол сагындырган.  
Республика бир баш малга ниитизи-биле 3,7 центнер мал чемин белеткээн. Хой ажыл-агыйынга ол көргүзүг кышкы мал чеминге четчир-даа болза, планныг онаалдада айыттынганындан эвээш болуп турар. Республика Баштыңы оон аңгыда, 6 сүт-бараан фермазында мал чеминиң бар шын курлавырын бээрин яамыдан негээн. Сибирьде бир баш бода малга 17 центнер чемни белеткээр болза, Тывада оон 2 катап эвээшти белеткеп турар.
 Шолбан Кара-оол республиканың 13 кожуунунга мал чеминиң курлавыр фондузун тургузар дээн негелдезин катап база сагындырган. Муниципалдыг курлавырның ниити хемчээли 1,7 муң тоннадан эвээжевес ужурлуг. Регионнуң курлавыр фондузу 1 863 тонна кылдыр планнаттынган. Ооң 45 хуузу азы 843 тонназын белеткээн.

Возврат к списку