Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Июнь 27 — Россияның аныяктар хүнү

Июнь 27 — Россияның аныяктар хүнү 02.07.2013
Тываның эргим оолдары болгаш кыстары!

      Кайгамчык байырлал — Россияның аныяктар хүнү-биле чүректиң ханызындан чедирген байырывысты хүлээп ап көрүңер! Чурттакчы чонунуң ортумак назыны 30 хардан ашпайн турар бистиң республикавыска бо онзагай ужур-дузалыг байырлал болур. Чалыы назынны төрүттүнген чылы-биле эвес, а сагыш-сеткилиниң ажык чоруундан, амыдыралга туруштуундан, күчү-шыдалындан болгаш чогаадыкчы арга-шинээнден, келир үеже чүткүлүнден тодарадыр болгай. Силерге, бөгүнгү школачыларга болгаш студентилерге, аныяк ажылчыннарга болгаш сайгарлыкчыларга, эртем ажылдакчыларынга, эмчилерге болгаш башкыларга, аныяк республиканың даартагы хүнүн тургузар үлүг онаашкан. 
      Чаа технологияларның, чидиг чижилгениң үезинде амыдырал силерден ханы билиглерни, шыдамык чорукту, эгелекчи саналдарны, ажылгыр болурун, чедиишкиннерже чүткүлдү негээр. Ынчалза-даа силерниң холуңарда эң чугула быра — силерниң аныяк назыныңар бар! Элдеп-эзин чүүлдерже төтчеглевейн, ону камгалап арттырыңар. Бистер, улуг салгалдың кижилери, силерже идегел-биле көрүп, силерниң күзелдериңер болгаш чүткүлдериңер чаагай сорулгалыг — бурунгу болгаш кайгамчык төөгүлүг, онзагай культурлуг чаңчылдарлыг, эгээртинмес бойдус байлактарлыг төрээн Тываңарның, регионнуң турум сайзыралынче болгаш чечектелиишкининче угланган дээрзинге бүзүрээр бис. 
     Бистиң аныяктарывыс — ол дээрге улуг болгаш боттуг күш-түр. Республиканың экономиктиг, ниитилел-политиктиг болгаш культурлуг амыдыралынга аныяктарның улам хөйү-биле киржип турарын демдеглээри өөрүнчүг. Бистиң аныяк спортчуларывыстың, эртемденнеривистиң, артистеривистиң чедиишкиннеринге чоргаарланыр эргелиг бис. Аңгы-аңгы хөй-ниити акцияларын, хамыктың мурнунда Тываның болгаш Россияның чоокшулап орар юбилейинге тураскааткан төлевилелдерни организастаарынга болгаш эрттиреринге аныяктарның идепкейлиг киржилгезин демдеглевес аргажок. Аныяктар политиказының кол сорулгаларының бирээзи — аныяк хамаатыларга боттарының оруун тып алырынга, боттарының күжүнге бүзүрелдиг болурунга, эргежок чугула билиглерни, социал камгалалды болгаш деткимчени алырынга дузалаары. Аныяктарның эртем-билиг чедип алырынга болгаш ооң соонда ажылга тургустунарынга идиг бээр, аныяк салым-чаяаннарны деткиир, аныяктар ортузунга сайгарлыкчы чорукту сайзырадыр талазы-биле дыка хөй тускай сорулгалыг программалар республикада күүсеттинип турар. 
     Аныяктарның дыштанылгазын, спорттуң аңгы-аңгы хевирлеринге киржилгезин организастаар аргалар доктаамал калбарып турар. Аныяктарның чогаадыкчы арга-күчүзүн сайзырадырынга, оларның профессионал өзүлдезинге, сайгарлыкчы ажыл-чорудулгаже хаара тударынга бичиилерниң болгаш аныяктарның он-он каттыжыышкыннары идиг берип турар. Аныяк назын — шилилгениң болгаш дидим идегелдерниң үези. Силер аныяк, угаанныг, салым-чаяанныг болгаш чараш силер. Бүгү чүүлдер — силерниң холуңарда. Силерниң идегелиңер, бодалдарыңар болгаш күзелдериңер бүдер болзун! Силерге быжыг кадыкшылды, аас-кежиин, чаагай чүүлдерни, шынчы эш-өөрнү болгаш быжыг өг-бүлени, амыдыралга болгаш ажыл-ишке чедиишкиннерни, даартагы хүнге бүзүрелди күзедивис!

Тыва Республиканың Баштыңы Ш.Кара-оол.
Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К.Даваа.

Возврат к списку