Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чурттакчыларның хамаарылгазын өскертир

Чурттакчыларның хамаарылгазын өскертир 02.07.2013
Ниити-российжи Улусчу фронтунуң Тыва девискээр салбырының төлээлери биле республиканың массалыг информация чепсектериниң ажылдакчылары «Жилсервис» эргелеп-башкарар компанияның директорунуң хүлээлгезин күүседип турар Евгений Ромазанов-биле ужурашкан.

Бо компанияның удуртукчузу-биле ужуражыышкынны Улусчу фронтунуң организастааны база таварылга эвес. Чүге дээрге Кызыл хоорайда чаагайжыды туттунган бажыңнарның хөй кезииниң хүн бүрү-де ажаалдазын, биче болгаш улуг септелгезин бо компания чорудуп турар. Ынчангаш ооң ажыл-чорудулгазындан база найысылалдың коммунал ажыл-агыйының байдалы хамааржыр. Ужуражыышкынның кол сорулгазы – бо компанияның ажыл-агыйы-биле, каксы-даа бол, таныжары, хөй квартиралыг бажыңнарны эргелеп-баштаар ажылда чаа чүүлдер бар болза, оларны билип алыры.

«Жилсервис» эргелеп-башкарар компаниязын элээн үр удуртуп келген Евгений Ромазановтуң чугаазы-биле алырга, хөй квартиралыг бажыңнарны эки байдалга тудар талазы-биле ажылда эң-не берге чүүл — боттарының чурттап турар оран-бажыңынга чурттакчыларның хөй нуруузунуң хамаарылгазын өскертири. Чурттап турары хөй каът бажыңда квартиразын бодунуң хууда өнчүзү деп санап, аңаа хумагалыг, ону септеп-селип турар, а ниити бажыңны бодунуң өнчүзү деп санаар бодал оларда ам-даа кошкак. Хөй квартиралыг бажыңда квартира бүрүзүнүң ээлери бажың база мээң өнчүм деп санаар апаар болза, ынчан бажыңнарны эргелеп-баштап турар «Жилсервис» компанияның ажылы дораан-на шуудай бээр. Бажың бүрүзүнде ооң байдалы дээш сагыш човаар кижилер каш-ла санныг, ол-ла хире санныг кижилер көңгүс тоомча чок, а артканнары сагыш амыр кижилер деп компанияның чурттакчылар-биле ажылы көргүскен. Ынчалза-даа байдал өскерлип эгелээн. Ооң чижээнге Калинин кудумчузунда, 7 «А» дугаарлыг бажыңны «Жилсервис» эргелеп-башкарар компанияның удуртукчузу адады. Бо бажың каът бүрүзүнде коридорлуг кылдыр төлевилеттинген бажың. Подъездилиг бажыңга деңнээрге, ындыг бажыңга арыг-силигни, корум-чурумну тудары дыка берге. Ындыг-даа болза, бажыңның чурттакчыларының корум-чурумун экижидип, оларның боттарының чурттап турар бажыңынга хамаарылгазын өскертип, арыг-силиг, хумагалыг чурттаар кылдыр оларны баштай берген кижилер бар. Олар дээрге бажыңның чөвүлелиниң кежигүннери Анай, Голоцевская, Дадар-оол дээш каш-ла кижи. Оларның күжениишкини-биле бажыңның чурттакчыларының хуралын чыып, моон соңгаар бок-сактыг, чуттуг, коридорда эзирик кижилер ужуп каан чыдар, чамдык квартираларда арага садып турар байдалдан уштунуп, арыг-силиг, корум-чурумнуг чурттаар деп шиитпирни хуралга хүлээп алган. Ону бажыңның чурттакчыларының хөй кезии деткээн. Идепкейжи кижилерниң чаныш-сыныш чок кызымак ажылының күжү-биле чамдык квартираларга арага садарын соксадып, аңаа полицияны хаара туткан, коммунал ачы-дузазынга өрелиг кижилер-биле ажылдап, ооң чылдагаанын илередип, өрени дуглаарының аргаларын саналдааннар. Аарыг-аржык, чединмес чуртталгалыг, кырган чурттакчыларның өрезин үүрмектеп дуглаарының аргазын ажыглап, өрезин шуптузун төлептерге, хөөлени берген акшазын «Жилсервис» эргелеп-башкарар компания тыртпас деп дугуржуушкун база чедип алдынган. Амгы үеде Калинин кудумчузунуң 7 «А» бажыңда чамдык квартираларда арага садары соксаан, коридорларга ужуп каан чыдар эзирик кижилер көзүл- бестээн, үүрмек септелгени кылган, коридорлар, бажың арыг-силиг, коммунал ачы-дузазының өрези чоорту эвээжеп эгелээн. Септелге ажылдарын кылып, ооң төлевири-биле коммунал ачы-дузазынга өрезин дуглаар күзелдиг кижилерни аңаа хаара туткан. База бир эки чүүл, бажыңының ишти-даштын арыглаар талазы-биле субботникке бажыңның чурттакчыларының барык шуптузу киришкен. Амгы үеде бажыңның даштынга ыяштар, чечектер олуртур, бажың чоогунуң девискээрин чаагайжыдарынга белеткел чоруп турар. Аңаа «Жилсервис» эргелеп-башкарар компания дузалажып, хөрзүн сөөртүп эккеп бээр деп бажыңның чөвүлели-биле дугуржулга бар. Бодунуң хүлээнген ажылын компания албан күүседир.

Хөй квартиралыг бажыңнарга арыг-силиг, корум-чурумнуг чурттаары чурттакчыларның боттарындан база кончуг хамаарылгалыг дээрзиниң оода бир чижээ Кызыл хоорайда бар болганы дыка өөрүнчүг-дүр.

Чурттакчылар биле эргелеп-башкарар компанияның аразында бот-боттарын билишпес таварылгалар барын, харын-даа «Жилсервис» эргелеп-башкарар компания чурттакчыларның эки эгелээшкинин деткивейн барганының чижээ база бо ужуражылга үезинде билдинген. Интернациональная кудумчуда № 14 бажыңның чурттакчылары акшазын «октажып» тургаш, домофоннуг, каң демир, аар өртектиг эжиктерни садыгдан садып, амгы үеде ажылдавайн турар «Сакура» деп фирманың дузазы-биле тургузуп алганнар. Ол эжиктерниң домофону үрелип эгелээрге, чурттакчылар дуза дилеп чедерге, «Жилсервис» эргелеп-башкарар компания «ол бистиң херээвис эвес» дээш, домофоннарлыг эжиктер септээр фирманы дилээрин сүмелээн. Хөй квартиралыг бажыңнарның подъездилериниң эжиктерин чылдың-на кыш удур септээри, чылыглаары компанияның бир «аарышкылыг» айтырыы-ла болгай. Бо удаада харыысалганы эш Ромазанов бажыңның чурттакчыларынче «чууй» каап, домофоннуг эжиктерниң ажаалдазын «Жилсервис» компанияга хүлээдип бээр, ол дээш акша төлээр деп шиитпирни бажыңның чурттакчылары ниити хуралынга хүлээп алгаш, чогуур документилерни киирер ужурлуг деп сүмелээн.

Yстүнде чижектерден алгаш көөрге, чурттап турары хөй каът бажыңнарга чурттакчыларның хамаарылгазы өскерлип эгелээн. Ону бүгү талазы-биле компания деткип, сөөртүнчек болбазы-ла илдең.

Хөй квартиралыг бажыңнарны эргелеп-башкарар талазы-биле тодаргай хоойлу-дүрүм чок болганындан ажылды чорударынга нарын чүүлдер турган, тодаргай хоойлуну манап шаг болган бис, Россияның Чазааның «Хөй квартиралыг бажыңнарны эргелеп-башкарарының чурумунуң дугайында» хоойлузу бо чылдың май 15-те үнүп келген, ам канчаар ажылдаары элээн тодаргай апарган деп «Жилсервис» эргелеп-башкарар компанияның директорунуң хүлээлгезин күүседип турар Ромазанов демдеглээн. Хоойлуну ооң тайылбырлааны-биле алырга, хөй квартиралыг бажыңнарның чурттакчылары бажың чөвүлелин тургузуп, бажыңын септээр, ишти-даштын арыг тудар дээш кандыг ажылдарны чорударын, аңаа чүү хире акша-төгерик херек дээрзин, ол акша-хөреңгини боттары чыыр база чыылда фондузунда акшаны ажыглаарын, ону кылган дээш каш акшаны төлээри болгаш кайы компанияга дагзырынга чедир бажыңның чурттакчыларының ниити хуралынга шиитпирлээр ужурлуг.

«Жилсервис» эргелел компанияның диспетчер пунктузун Улусчу фронтунуң төлээлеринге болгаш журналистерге Ромазанов таныштырган. Бажыңнарның суг болгаш чылыг системаларында үрелиишкиннер дугайында чагыгларны дүрген хүлээп ап, үрелиишкиннерни дарый чайладыр бригадаларны чорудуп, оларның кайда, чүү хире үе иштинде ажылдап турарын, харын-даа мырыңай оларның машиназы кайда турарын диспетчер пунктузунуң мониторларында көргүзүп турар.

Хөй квартиралыг бажыңнарга чүгле оларның чурттакчыларының хамаарылгазы эвес, бажыңнарны эргелеп-башкарар компанияларның хамаарылгазы өскерли бээринге ынанышты «Жилсервис» эргелеп-башкарар компанияның удуртукчузу-биле ужуражылга көстелдирди.

Шаңгыр-оол Монгуш,
«Шынның» корр.

Возврат к списку