Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада мал чеминиң белеткелиниң дугайында

Тывада мал чеминиң белеткелиниң дугайында 20.08.2018
Республика 43136 га черде сигенни кезип, 39408 га черде мал чемин бөлген. Мал чеминиң ортумак дүжүдү, эрткен чылда ышкаш, гадан 11 центнер.  
44086 тонна сиген-ширбиилди белеткээн, планныг онаалданың 19,5 хуузу (эрткен чылын 136 % турган). Чайгаар үнген сиген – 42784 тонна, тараан сиген – 1302 тонна, ооң: 
- 5584 тонназын (ниити хемчээлдиң 12,7%) – көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери,  
- 29450 тонназын (66,8 %) – чоннуң малынга (хуу дузалал ажыл-агыйлары);  
- 254 тонназын (0,6 %) – дузалал ажыл-агыйлары, - 8798 тонназын (20%) – тараачын (арат) ажыл-агыйлары, «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң киржикчилери - 1101,2 тоннаны (планның 20,2 %) кышка курлавырлап алган. "Туран" КХН 600 тонна сенажты белеткээн.  
2018 чылдың август 10-дан 17-ге чедир, неделя дургузунда эң хөй мал чемин: Каа-Хем - 4961 тонна, Кызыл – 3364 тонна, Улуг-Хем - 2230 тонна база Тожу – 2212 тоннаны белеткээн. 424 бригадага 5047 кижи ажылдап, 55 тракторну, 479 косилканы, 316 бөлүкчүнү база 69 чыып, тырыыр техниканы ажыглаан.  
10 муниципалдыг тургузуг – Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Таңды, Тожу, Тес-Хем, Улуг-Хем база Сүт-Хөл кожууннар мал чемин белеткээриниң чылдың-на эрттирип турар республика мөөрейинге эки түңнелдерни чедип алганнар. 
 12 организация мөөрейге киришкен:  
- Бай-Тайга кожуундан: "Бай-Тал" КУБ, "Оргаадай" КБК база культура эргелели;
 - Тес-Хем кожуундан: «Белдир» КБК база "Чодураам" КХН;
 - Сүт-Хөл кожуундан: «Сайзырал» КБК, «Ишкин» МУБ, «Саян» КБК, «Сүт-Хөл МТС-и» МУБ; 
- Чөөн-Хемчик кожуундан: көдээ ажыл-агый эргелели; 
 - Таңды кожуун чагыргазы; 
 - Каа-Хем кожуундан: ТАА баштыңы Куулар О.С-тиң ХБ. 
Тыва Республиканың Баштыңының даалгазы езугаар, «Мал чемин белеткелиниң он хонуунда шылгааран суур» мөөрей база эрттип турар. 
 ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының медээзи-биле:  
1. Бирги он хонукта 10 суур чагыгны кииргеш, чаңгызы-даа онаалдазын күүсетпээн. 
2. Ийиги он хонукта 23 суур чагыгны кииргеш, чеже мал чеми кескенин дыңнатпаан.  
3. Үшкү он хонукта 45 суур киришкен. Август 3-түң хүнүнде, үшкү он хонуктуң түңнели-биле дараазында суурлар тиилээн: 
 1-ги чер – Каа-Хем кожууннуң Сизим суур; 
 2-ги чер – Өвүр кожууннуң Дус-Даг суур; 
 3-кү чер – Өвүр кожууннуң Чаа-Суур суур; 
 4-кү чер – Өвүр кожууннуң Хандагайты суур; 
 5-ки чер – Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл суур; 
 6-гы чер – Каа-Хем кожууннуң Суг-Бажы суур; 
 7-ги чер – Өвүр кожууннуң Саглы суур; 
 8-ки чер – Чаа-Хөл кожууннуң Кызыл-Даг суур;
 9-ку чер – Таңды кожууннуң Успенка суур; 
 10-гу чер – Таңды кожууннуң Балгазын суур; 
4. Дөрткү он хонуктуң түңнелдерин 2018 чылдың август 14-те үндүрген. Мөөрейге 83 суур киришкен. 20188 тонна сигенни кезип, белеткээн. Ооң 403 тонназы - тараан сиген. 
Дөрткү он хонуктуң тиилекчилери: 
 1-ги чер – Кызыл кожууннуң Шамбалыг суур; 
 2-ги чер – Кызыл кожууннуң Баян-Кол суур; 
 3-кү чер – Каа-Хем кожууннуң Суг-Бажы суур; 
 4-кү чер – Улуг-Хем кожууннуң Торгалыг суур; 
 5-ки чер – Таңды кожууннуң Балгазын суур; 
 6-гы чер – Таңды кожууннуң Успенка суур; 
 7-ги чер – Улуг-Хем кожууннуң Чааты суур; 
 8-ки чер – Таңды кожууннуң Кочетово суур; 
 9-ку чер – Таңды кожууннуң Межегей суур; 
 10-гу чер – Таңды кожууннуң Кызыл-Арыг суур. 
ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы чаъстар үзүктел чок чаап турганы-биле, бешки он хонукту август 14-тен 23-ке чедир узадырын саналдаан.

Возврат к списку