Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Күрүнениң культура организацияларынга база чамдык профессионал уран, чогаадыкчы коллективтерге «Национал» атты тыпсыр чурумну бадылаан

Күрүнениң культура организацияларынга база чамдык профессионал уран, чогаадыкчы коллективтерге «Национал» атты тыпсыр чурумну бадылаан 10.08.2018
Тыва Республиканың Юстиция яамызының эрге-хоойлу экспертизазынга даянгаш, Тыва Республканың Чазааның доктаалы-биле, Культураның күрүне организацияларынга база чамдык профессионал уран, чогаадыкчы коллективтерге «Национал» атты тыпсыр чурум дугайында шиитпирни август 7-де, вторникте, хүлээп алган.  
1995 чылдың апрель 3-те ат салган «Культура дугайында» Тыва Республиканың хоойлузунуң 52-ги чүүлү езугаар, «Национал» эрге-байдалды тыпсыр чурумну доктаадып, культура адырында онза күрүне болгаш хөй-ниити ужур-дузалыг ажыл-чорудулгалыг күрүнениң культура организацияларынга, чамдык профессионал уран, чогаадыкчы коллективтерге «Национал» атты тыпсырының негелделерин тодараткан. 
Тыва Республиканың Чазааның доктаалында албан күүседир тодаргай негелделерни айыткан. Чижээ, организациялар болгаш коллективтер аңгы оран-савалыг болур ужурлуг. 
Концерт организациялары база чамдык профессионал уран чогаадыкчы коллективтер чурт иштинге база даштыкыга чылда 90-тан эвээш эвес концерттерни көргүзер, а театрлар чаа тургускан шиилери-биле кады чылда 200-ден эвээш эвес шиини үндүрер. 
Музейлер, библиотекалар база архивтер 25 чылдан эвээш эвес үеде турум болгаш шынарлыг ажылдап чоруур, профессионал ажыл-чорудулгазын, ажылдың шынарын бедидер дээш бодунуң ажылынга инновацияларны ажыглаар.  
Музейлерде музей фондузунуң составында национал культура өнчүзү болур культураның үнелиг чүүлдери 10 хуудан эвээш эвес, библиотекаларда - библиотека фондузунуң составында национал культура өнчүзү болур ховар бижимел чүүлдер, эрги шагның номнары, документилер база үндүрүлгелер 10 хуудан эвээш эвес, архивтерде - архив фондузунуң составында документилерниң 10-дан эвээш эвес хуузу культура-төөгүге база эртемге үнелиг чүүлдер болур ужурлуг.  
Оон аңгыда, организациялар болгаш коллективтер бүгү-делегей программаларынга болгаш төлевилелдеринге киржири албан деп доктаалда айыткан.  
Республиканың күрүнениң культура организацияларының удуртукчулары «Национал» эрге-байдалды тыпсыр дугайында дилег бижикти Тыва Республиканың Культура яамызынче киирер. Дилег бижикке дараазында чүүлдерни кожар: организация азы коллектив ажылдакчыларының ниити хурал протоколундан ушта бижилге; Тываның культура азы уран чүүлүнүң хөгжүлде-сайзыралынга үлүг-хуузун киирген организация азы коллективтиң ажыл-чорудулгазының дугайында справка; регион болгаш федералдыг күрүне шаңналдарлыг ажылдакчыларның дугайында дыңнадыг; ажыл-чорудулгазының (ачы-хавыяазының) дугайында регионда, чуртта база даштыкыда МИЧ-терде парлаан 10-дан эвээш эвес материалдарның хоолгазы; республика база делегей чергелиг культурлуг хемчеглерге киришкен болгаш (азы) шаңналдыг черлер алганын бадыткаан документилерниң хоолгалары. 
Эртип турар чылдың сентябрь 1-ге чедир төлээлеттинген органның адрезинче дилег билдириишкинни киирер, а төлээлеттирген орган сентябрь 15-ке чедир Тыва Республиканың Чазаанче саналдаар.
Дараазында Тыва Республиканың Чазаа хоойлужудулгада көрдүнген чурум-биле, «Национал» атты тыпсыр дугайында Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыының төлевилелин Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязынга сайгарып көөрү-биле киирер.  
Тыва Республиканың Чазааның киирген дилээнге даянгаш, Тыва Республиканың Баштыңы «Национал» эрге-байдалды тыпсыр.

Возврат к списку