Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы республика девискээринге ярмарка ажылын идепкейжидип, ону чер-черлерге калбартырын дааскан

Тываның Баштыңы республика девискээринге ярмарка ажылын идепкейжидип, ону чер-черлерге калбартырын дааскан 10.08.2018
 Тываның чурттакчыларының садыг четкилеринде барааннар-биле деңнээрге, хереглекчилерге элээн чиик (15-20 хуу) өртектиг, тус черниң чаа продукциязын көдээ бараан бүдүрүкчүлеринден садып алыр аргалыг ярмаркаларга сонуургалы улгаткан. 
Ярмарка садыглаашкын шөлдери элээн көвүдээнин шинчилел бадыткаан. Республикада доктаамал ажылдап турар 6 ярмарка төптери бар: үжү Тываның найысылалы Кызылда - «Азия» КХН, «Сайзырал» КБК, Иркутская кудумчуда көдээ ажыл-агый рыногу, артканнары – Таңды кожуун төвүнде («Арат» КХН), Чөөн-Хемчик база Өвүр кожууннарда (Т(Ф)А Баштыңы Э.Т. Ондарның ХБ). 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ярмарка ажылын бир дески идепкейжидери чугула деп демдеглээн. 
«Бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс соңгаардан эккелген эвес, а Тывага бүдүрген аъш-чем аймаан садып алырынга хереглели улгаткан. Экологтуг арыг, холуксаа чок, чаа бүдүрген чемнерни. Боттуң көдээ ажыл-агый продукциязын бүдүрүп эгелээн соовуста, көдээ ажыл-агый рыноктарын болгаш ярмаркаларын эрттирери көвүдээн. Бо чылын эрттирген 279 ярмарканың бараан саарылгазы ниитизи-биле 54 млн. рубль четкен – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Ажыл чүгле хоорайга эвес, а ыраккы кожууннарга база чоруттунуп турзун дээш, ярмарка ажыл-чорудулгазының географиязын делгемчидер дээн мээң кыйгырыымны чамдык муниципалдыг тургузугларның эрге-чагыргазы деткээнинге өөрүп тур мен».  
Тус чер бараан бүдүрүкчүлеринге ажылдап алырынга база садыглаашкынны көвүдедиринге шупту байдалдарны тургузар херек деп, Тываның Баштыңы айыткан. 
Кызыл, Бии-Хем, Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл, Барыын-Хемчик, Таңды кожууннар база Ак-Довурак хоорай ярмаркаларны хөйнү эрттирген. А Мөңгүн-Тайга, Тес-Хем, Тожу, Чеди-Хөл, Өвүр база Бай-Тайга кожууннар хожудап турарлар. «Оралакчым Б.Н.Монгушка база экономика яамызынга ярмаркаларның ажылын чер-черлерге идепкейжидерин даандырдым» - деп, регионнуң удуртукчузу дыңнаткан.

Возврат к списку