Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2018 чылда Тывада «Социал картофель» губернатор төлевилелинге хөй ажы-төлдүг 2 муң ажыг өг-бүле киржир

2018 чылда Тывада «Социал картофель» губернатор төлевилелинге хөй ажы-төлдүг 2 муң ажыг өг-бүле киржир 01.06.2018
«2017-2020 чылдарда өг-бүле болгаш уругларга социал камгалал» күрүне программазы-биле, 2018 чылда республика бюджединден төлевилелди боттандырар дээш, тус черниң көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлеринден картофель болгаш ногаа үрезиннерин садып алырынга миллион рубльди тускайлаан. Республиканың кожууннар чагыргалары ол акша-хөреңгиге немей 1,1 млн. рубль акшаны аңгылаан.
 Төлевилел чорудуу-биле хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг 2204 өг-бүле социал дузаны : 1600 өг-бүле 25 кг картофель үрезинин, 604 өг-бүле – лук, морковь, свекла база редис үрезинерин алган. Өг-бүлелер боттарының огородтарында база тус чер эрге-чагырга органнарының аңгылап бергени чер участоктарында ногааларны олуртуп доосканын, Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилел дыңнаткан. 
Республикада билдингир аграржылар Геннадий Ким, Радмир Сат, Желтухин Александр Петрович картофельдиң, а Сизимден сайгарлыкчы Вячеслав Гусев ногаа аймааның үрезиннери-биле хандырган. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң бодалы-биле алырга, элээн каш чыл бурунгаар кризиске удур чарлаттынган «Социал картофель» төлевилел суурларга огород ажылын катап эгелеп, сайзырадыр узун хуусаалыг ажылдың кол кезээ болурундан аңгыда, дузалал ажыл-агыйын хөгжүдүп, оон орулганы ап, аъш-чеминиң шынарын экижидип алырынга хереглелдиг өг-бүлелерге социал дузаны көргүскен. Өг-бүлелер боттарын хандырттынып, кризистиг байдалдан үнүп, ада-иелерниң социал харыысалгазы бедип, күш-ажылчы курлавырын ажыглап эгелээни – ооң түңнели. 
Үш чылда, социал төлевилелдиң сорулгазын чедип алырынга, регион казназындан 2,7 млн. рубльди, ооң иштинде, 2015 чылда – 1,1 млн. рубльди, 2016 чылда – 1,1 млн. рубльди, 2017 чылда - 0,5 млн. рубльди ынаар угландырган. Ол үениң иштинде 690,6 тонна картофель дүжүдүн алган, оон 126,9 тонна үрезинни база 184,023 тонна ногаа дүжүдүнден 3,277 тонна үрезинни төлевилелдиң дараазында киржикчилеринге үлээн. 
Төлевилел боттаныышкынының бүгү үезинде 8067 өг-бүле: 2015 чылда – 3279, 2016 чылда - 2810, 2017 чылда - 1978 өг-бүле социал дузаны алган. Ол өг-бүлелерде 24100 бичии уруглар бар. Адрестиг дуза алыкчылары өг-бүлелерниң даңзызын шинчилеп көөрге, өг-бүледе ортумаа-биле 5 - 2 улуг база 3 бичии кижилер бары тодараттынган.

Возврат к списку