Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйлонуң сибирьжилерге Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини

РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйлонуң сибирьжилерге Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини 08.05.2018
Ада-чурттуң Улуг дайынының болгаш тылдың хүндүлүг хоочуннары!  
Эргим сибирьжилер! 
Ада-чурттуң Улуг дайынының болуушкуннарындан бисти 70 ажыг чылдар аңгылап турар, ынчалза-даа ол коргунчуг шылгалдалар дугайында сактыышкыннар чоннуң сагыш-сеткилинге кезээде уттундурбас. Нацизм-биле демиселге бистиң чаңгыс ада-чурттугларывыстың көргүскен эрес-маадырлыг чоруу бистиң кижи бүрүзүнүң сагыш-сеткилинге езулуг патриотчу хөөннү, бодунуң төрээн чуртту дээш чоргааралды бөгүнге чедир оттуруп турар. Ол берге үеде шупту чүүлдер чаңгыс сорулгага чагырткан - үр манаан Тиилелгени чоокшуладырынга.  
Ханы өөрүп четтириишкин сиңген сөстерни хоочуннарга чугаалап тур мен. Боттарыңарның дайынчы хүлээлгеңерни төлептии-биле күүседип, Ада-чуртка шынчызы-биле бараан болуп, канчаар-даа аажок улуг үрелиишкиннерден чуртту көдүрген силер. Бөгүн чурттап чоруур хоочуннар каң кадык болгаш узун назылыг болуңар! Ада-чуртту боттарының амы-тыны-биле камгалаан өгбелерге болгаш адаларга мөңге алдар! Келир үениң салгалдары дээш боттарының бажын салган маадырларны кезээде хүндүткелдии-биле сактып чоруур бис.
Ниити Тиилелгеже Сибирь девискээрлериниң киирген үлүүн онзалап демдеглексээр-дир мен. Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында сибирьжи дивизиялар болгаш полктар фронтунуң шупту участоктарынга шиитпирлиг дайынчы операцияларга киришкен. Муң чартык ажыг санныг сибирьжилерге Совет Эвилелиниң Маадыры деп бедик атты тывыскан.
 Сибирьниң девискээрлеринче чүс-чүс бүдүрүлгелерни көжүрген, шериг техника, дайынчы ок-чепсек болгаш аъш-чем-биле фронтуну хандырарын маңаа организастаан. Сибирьниң чурттакчыларынга Улуг Тиилелгениң хүнү-биле байырны бүгү сагыш-сеткилимден чедирип, ханызы-биле өөрүп четтиргенивистиң сөстерин бистиң хоочуннарывыска база катап чугаалап тур мен. Силерниң маадырлыг чорууңарга мөгейип, силерниң тура-сорууңарның күштүүн магадап, ол маадырлыг чорукту шынчызы-биле камнап, аңаа төлептиг боорун даңгыраглап тур бис. 
 Байырлал-биле! 
 РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло.

Возврат к списку