Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эрге-чагыргазы бюджет чарыгдалдарын эде үлээш, немелде федералдыг акшаландырыышкын киирилдезин хандырган

Тываның эрге-чагыргазы бюджет чарыгдалдарын эде үлээш, немелде федералдыг акшаландырыышкын киирилдезин хандырган 29.03.2018
2018 чылдың бюджединче Тываның Чазааның киирген эдилгелерин Дээди Хурал бадылаан.
 Парламентиниң сески сессиязының, март 23-те болган ээлчеглиг сессиязында, ындыг шиитпир хүлээп алдынган. ТР-ниң Саң-хөө яамызы үндүрүг болгаш үндүрүгден эвес орулгалар, федералдыг бюджеттен эгидилге чок киирилделер хемчээлин көвүдеткенинден база чарыгдалдарны иштинге эде үлээни-биле холбаштыр бюджеттиң хемчээлин тодарадырынга, сан-чурагайлар өскерлиишкиннери херек болганын дыңнаткан.  
Каа-Хем суурда спорт-культура комплекизин тударынга, уруглар садтарынга чаштарга немелде олуттарны ажыдарынга кады акшаландырыышкынны хандырары-биле бюджеттиң статьяларын эде көрген. Ол сорулгаларже ниитизи-биле 105,8 млн. рубльди эде угландырган. Республика ону эде үлээш, федералдыг бюджеттен удур субсидиялар акшазын хаара тудуп шыдаан. Тывага 2018 чылда чүгле спорт комплекизиниң тудуунче безин 470 млн. ажыг рубльди тускайлаан.  
Республика бюджединиң дугайында хоойлуда үндүрүг болгаш үндүрүгден эвес киирилделерниң планында өскерилгелерни база киирген. 83,9 млн. рубльге ол көвүдээн, бюджет адырының ажылдакчыларының акша-шалыңын өстүргенинден, ол ышкаш Кызылда дааранылга бүдүрүлгезин ажытканындан, ажык-олча үндүрүү кылдыр 32,5 млн. рубль киирер. Оон аңгыда республика арага продукциязынга база нефть продуктуларынга акцизтерни өстүргенинден немелде орулганы алыр.
Федералдыг бюджеттен эгидилге чок киирилделер хемчээли ниитизи-биле 2093,7 млн. рубль көвүдээр. Ол дотация иштинде: бюджет адырының ажылдакчыларының күш-ажыл төлевирин өстүреринче немелде чарыгдалдарның чамдыызынга компенсация – 546,1 млн. рубль, субсидияларга 557,4 млн. рубль, субвенцияларга – 205,5 млн. рубль, өске-даа трансферттерге – 768,8 млн. рубль кирген.  
Тускай сорулгалыг федералдыг акша-хөреңгиден немелде киирилдениң эң хөй акша-хөреңгизи Кызылда коммуналдыг көвүрүг септелгезинче — 500 млн. рубльди, Каа-Хем суурда спорт-культура төвүн тударынче – 470 млн. рубльди, 2 айдан 3 харга чедир назылыг чаштарга немелде олуттарны уруглар садтарынга ажыдарынче - 215 млн. рубльди тускайлаан.
 2018 чылда республика бюджединиң орулгалыг кезээн эткен соонда, ол 25959,0 млн. рубль болган, а чарыгдалдар - 27440,2 млн. рубль. Чедишпес түң - 1481,2 млн. рубльге дең.

Возврат к списку