Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада часкы мал оолдаашкының үезинде хой малдың баш санын чартык саяга көвүдедир сорулганы салган

Тывада часкы мал оолдаашкының үезинде хой малдың баш санын чартык саяга көвүдедир сорулганы салган 27.03.2018
Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыныны февральда-ла эгелээн. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы республика баштыңы Шолбан Кара-оолга ооң баштайгы түңнелдерин илеткээн. 
Марттың сөөлгү он хонуунга чедир төрүүр 507,6 муң баш хойнуң 100 муңу оолдапкан. Малдың чаш төлү онча-менди камгалаттынган. Амгы үеде малчыннар апрель-май айларда малдың массалыг оолдаашкынынга белеткенип турар. 
Өшкү ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны кидин-түлүк. Зоотехниктиг ажылдарны үе шаанда шын чорутканындан, бо чылын мал таарымчалыг үеде оолдап эгелээн. Эрткен чылдың март 25-ке чедир чүгле 1,4 муң хураганнарны алган турган болза, ам бо чылын ол сан он катап хөй – 14,5 муң. Малдың чаш төлүнде чаңгыс-даа чидириг демдеглеттинмээн.
Инектер оолдаашкыны база чедимчелиг эгелээн. 50142 башты тарып боозаткан болгаш, ынча хире бызааны алыры планнаттынган. Марттың төнчүзүнге чедир төрүүр инектиң 10 хуузу, азы 5218 баш инек төрээн. Чаш бызаалар онча-менди. 
«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң ажыл-агыйлары яамының онза кичээнгейинде. 2016 чылда төлевилелди эгелээн киржикчилерниң малы оолдап эгелээн. Малдың 45 хуузу оолдаан. Ажыл-агыйлар чаш малдың бажын 80 хуу камгалап алыры көрдүнген. Ол дээрге 16,8 муң баш чаш мал-дыр. 2
017 чылда төлевилелге киржип эгелээннерже онза кичээнгей херек. Төлевилелдиң ийиги чалгыының 103 киржикчизиниң 68-зинге 200 баш хойну дамчыткан болза, а артканнары инек азыраарынче киргенин (бир ажыл-агыйга 20 баш инек) сагындыраал. Хой ажыл-агыйлыглар март 25-ке чедир 2652 баш хураганны алган, азы планның 28 хуузу. Улуг бода мал азыраар ажыл-агыйлар 665 баш бызааларны ап, планын амдыызында 8 хуу күүсеткен. Апрельде массалыг оолдаашкын эгелээр.  
«Кыштаг» төлевилелдиң бирги чалгыының киржикчилеринге бодаарга, чаа шилиттингеннерниң ажыл-агыйларында чидириг эвээш болур ужурлуг деп, Көдээ ажыл-агый яамызының специалистери санап турар. Ындыг болзажок, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол көдээ ажыл-агый яамызынга малдың массалыг оолдаашкынының үезинде аныяк малчыннарга дузалажырын, волонтерларны сакман ажылынче хаара тударын дааскан.

Возврат к списку