Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чоннуң бедик көдүрлүүшкүннүг хей-адын тодаргай ажыл-херектер-биле быжыглаарын Тываның Баштыңы биле депутаттар дугурушкан

Чоннуң бедик көдүрлүүшкүннүг хей-адын тодаргай ажыл-херектер-биле быжыглаарын Тываның Баштыңы биле депутаттар дугурушкан 22.03.2018
«Президент соңгулдаларында чоннуң көргүскен бедик көдүрлүүшкүннүг хей-адын хевээр арттырып, ону тодаргай ажыл-херектер-биле көвүдедип, республиканың чедиишкинин ажыл-агыйжы хүннерде бүгү аргалар-биле ажыглаар херек. Тываның мурнунда ол сорулгаларны шиитпирлээринге Дээди Хуралдың депутаттары-биле кады ажылдажылганы күштелдирер деп дугуруштувус. Федералдыг деңнелге регион төлевилелдерин камгалап, маңаа, бодувуска акша-хөреңгини болгаш күштерни мөөңнээр бис» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.  
Март 21-де, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентиниң) сески чыыжының ийиги ээлчег чок хуралы болуп эрткен. Республиканың парламентизи «Федералдыг бюджеттен бюджет чээлилерин Тыва Республиканың бюджединге бээриниң дугайында дугуржулгага немелде чөпшээрежилгелерни бадылаарының дугайында» Тыва Республиканың хоойлузун көрген.  
Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол хоойлу төлевилелин көөр мурнунда, март 18-те чуртка эрткен Россия Федерациязының Президент соңгулдаларының түңнелдерин Дээди Хуралдың депутаттарынга таныштырган:  
«Күрүнениң бирги удуртукчузунуң соңгулдаларында Тыва макталга төлептиг эки түңнелдерни көргүскен. Республика чаңгыс үзел-бодалдыын соңгулдада бадыткаан. Чоннуң шак ындыг чаңгыс демнии Тывага 1944 чылда болганын Тывада политиктиг амыдыралдың хоочуну Чимит-Доржу Байырович Ондар онзалап демдеглээн».  
Тываның талалакчызы, чурттуң Президентизи Владимир Путинниң ажыл-чорудулгазынга улуг үнелелди республика Баштыңы берген. 
«Республикавыска чоргаарландым. Чурттуң Президентизи албан-дужаалга Владимир Путинниң кандидатуразын чон бедик көдүрлүүшкүн-биле деткээни, Москвага Тываның сонуургалдарын бүзүрелдиг камгалаар арганы биске берип турар». 
Даштыкы экономиктиг болгаш политиктиг кыжаныышкыннарга удур Россияның хөй националдыг чону, президент соңгулдаларының мурнунда, кажангызындан-даа артык каттыжыпканын республика баштыңы демдеглээн. 
Шолбан Кара-оол республиканы хөгжүлдезиниң айтырыгларының дугайында чугаалап тура, Россия Федерациязының Саң-хөө яамызының моон соңгаар хүлээп алыр деп турар бюджединиң үлегерлээн хевири республикага таарышпазын чугаалаан.  
Ам эртер Красноярскиниң Экономиктиг шуулганында Тыва Республика элээн каш инвестиция төлевилелдерин таныштырарын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн. Красноярск край, Тыва база Хакасияның тургусканы «Енисей Сибири» регион төлевилели-биле элээн шыңгыы ажылдарны кылып турар. 
Республиканың чазаа чыл санының отчедун апрельде Дээди Хуралга таныштырарын дыңнаткан.  
Дээди Хуралдың даргазы Каң-оол Даваа республика баштыңының айытканы айтырыгларны шиитпирлээринге тыва парламентиниң кады ажылдаарынга беленин дыңнадып, Дээди Хуралдың энергетика, тудуг, транспорт база чуртталга-коммунал ажыл-агый талазы-биле комитединге (даргазы Алдын-кыс Конгарга) парламентиниң ажыл-чорудулгазын ол талазы-биле дүүштүрер даалганы берген. 
 Тыва Республиканың Дээди Хуралы.

Возврат к списку