Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Президент соңгулдаларында «угаанныг хааржактарны» ажыглаар

РФ-тиң Президент соңгулдаларында «угаанныг хааржактарны» ажыглаар 13.03.2018
Тывада Россия Федерациязының Президент соңгулдаларынга үннер санаар техниктиг дериг-херексел – соңгулда бюллетенин аайлаар комплекстерни ажыглаар.  
Тываның Соңгулда комиссиязы оларны Кызыл хоорай биле республиканың кожууннарының соңгулда комиссияларынга үлээрин «Тува 24» телеканал дыңнаткан.  
РФ-тиң Төп соңгулда комиссиязының бо чылдың январьда үндүрген доктаалы-биле ындыг дериг-херекселдерни ажыглаарын доктааткан.  
Тывада 20 комплекс келген. Бауман аттыг Москваның күрүнениң технологтуг университединиң специалистери ону чогаадып кылган. Россияның президентизиниң ам болур соңгулдарында бүгү чуртта соңгулда участоктарынга техниктиг дериг-херекселди калбаа-биле ажыглаар.
 Тываның Соңгулда комиссиязынга бир аппаратты курлавырга арттырар. Бай-Тайга, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Өвүр, Бии-Хем, Сүт-Хөл, Таңды, Тес-Хем, Улуг-Хем, Чаа-Хөл кожууннарда база Кызыл биле Ак-Довуракта соңгулда участоктарынга 19 комплексти тургузар. Ол участоктарда соңгукчуларның ниити саны - 28280 кижи. Бүгү Россияда 25-27 миллион хире соңгукчулар автоматчыткан комплекс дузазы-биле президент соңгулдаларынга соңгуур.  
Соңгулда участоктарында салган соңгулда бюллетеньнерин аайлаар комплекс азы «угаанныг хааржак» соңгукчуларның соңгаан үннерин санаарын элээн дүргедедир деп, Тываның Соңгулда комиссиязы дыңнаткан. 
Республикада амгы үеде ол комплекстерниң операторларын өөредип турар. «Угаанныг хааржактарда» нарын чүве чок. Комплекс бүрүзү деңге ажылдап турар бюллетень чыыр ийи база хоолгалаар ийи кезектен тургустунган. «Угаанныг хааржактарның» чогаадыкчылары автоматчыткан үннер санаашкынының үезинде бооп болур чүүлдерни баш удур өөренип көрген. Чижээ, соңгулда участогунга чырык өже бээр болза, «угаанныг хааржак» комплексте курлавырлаан чырык дөзү-биле бир шак хире үе дургузунда ажылдап шыдаар. Комплекстерни хакер халдаашкынындан камгалап, Интернет четкизинче кошпаан.
Марттың 18-те Россияның Президент соңгулдалары эрттерин сагындыраал. Республика девискээринде 183 соңгулда участоктары ажылдап турар.

Возврат к списку