Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Барыын-Хемчик кожуун биле Ак-Довурак хоорайга четкен

Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Барыын-Хемчик кожуун биле Ак-Довурак хоорайга четкен 13.03.2018
Тывада база бир эштир бассейнни ажыткан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дыштаныр хүннерде Барыын-Хемчик кожуунга чорааш, Ак-Довурак хоорайда эштир бассейнниң байырлыг ажыдыыышкынга киришкен. 
«Күш-культура болгаш спортту хөгжүдери» күрүне программазы-биле 25 метр хемчээлдиг, чаа бассейнни туткан. Аңаа хары угда 32 кижи, а хүнде 500 хире кижи эштип болур. Ол бассейн-биле кады, республикада ам беш эштир бассейн ажылдап турар. Шак-ла ындыг бассейннерни найысылал Кызылда база Улуг-Хем кожууннуң төвү Шагаан-Арыг хоорайда туткан.  
Шолбан Кара-оол ак-довуракчыларга хоорайның болгаш кожууннуң амыдыралында чугула болуушкун-биле байырны чедирип, чаа бассейнни шын ажыглап база айыыл чок чоруун хандырары-биле профессионал инструкторлар, чогуур дериг-херекселдер-биле четкилээри чугула деп демдеглээн. Тываның Баштыңы оон аңгыда, бассейнниң суг сорудар системазын чедир кылып, кол инженер четкилерин быжыглаарын айыткан. Чаа трансформаторну ажылдап эгелээн болгаш, чырык энергиязының хандырылгазы-биле айтырыг турбас ужурлуун чугаалаан. Хоорай чагыргазы өскүс болгаш хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерден уруглар халас кирерин хандырып, уругларга кызыгаарлаашкын тургуспазын чедип алыр ужурлуг. 
Тываның Баштыңы республика дузазы-биле Ак-Довурак хоорай элээн хөгжээн деп демдеглээн. Бассейнден аңгыда, кылымал шывыглыг футбол шөлдүг чаа стадионну ажыткан, республика бодунуң акша-хөреңгизи-биле чаа котельнаяны тудуп турар, ол эрги ЧЭТ-ти солуур.  
«Ак-Довурак алдар-аттыг төөгүлүг. Шагда ону республиканың барыын найысылалы дээр турган. Берге чылдарның соонда, хоорай бут кырында катап көдүрлүп эгелээнин көөрге, эки-дир. Хоорай арыг-силиг, чон ажыл-ишчи апарган. Силерни деткиир дээш, кызып турар бис. Стадион биле бассейн – чүгле эгези-дир» - деп, чазак даргазы аазаан.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң Өөредилге яамызының удуртулгазы-биле кады 10 муңдан чартык миллион рубль түңнүг сертификаттарны Кызыл-Мажалык суурнуң тулган дээн башкыларынга тывыскан. Шуулган үезинде улуг ужур-уткалыг эгелекчи санал үнген – РФ-тиң Президентизи В.В.Путинниң даалгазы-биле Сочиде ажыткан «Сириус» уругларның өөредилге төвү ышкаш салым-чаяанныг уругларны деткиир республика төвүн үндезилеп тургузар.
 «Уруг бүрүзүнүң онзагай талантызын бүрүн ажыдып, уругларның бот-тускайлаңын кижизидерин кезээде деткиир мен. Ынчангаш «Сириус» федералдыг төп ышкаш боттуң төвүн ажыдар дугайында бистиң өөредилге яамызының саналын деткип тур мен. Ону кылыр-даа ужурлуг, кылыр-даа бис» - деп ол чугаалаан.  
Шолбан Кара-оол республикаже барыын таладан кирер автомобиль оруун база чажыт арага аймаан киир сөөртүп турарын хынаар дээш садып алганы орук-патруль албанының көжүп чоруур постузу кайы хире ажылдап турарын көрген. Полиция-даа, тус чер чагыргазы-даа көжүп чоруур постуну дээштиг ажыглап турарын республика баштыңы демдеглээн. Пост чыл дургузунда, Тываже хоойлуга чөрүштүр киир сөөрткен он-он тонна араганы хавырган. Чазак Даргазының келириниң бичии-ле мурнунда, сөөлгү эң хөй партияны туткан. 
Бодунуң чурттакчыларының ортузунга амыдыралдың кадык овур-хевирин организастааны дээш, Шолбан Кара-оол Ак-Довурак хоорайның күжениишкинин демдеглээн. Чурттакчы чонунга онааштыр күш-культура болгаш спортта эң хөй кижилерни хаара тутканы-биле мурнакчылар одуруунда. Неделя санында культура болгаш спортчу массалыг хемчеглер эртип турар. 
Республика Баштыңы кожуунга чорааш, Алаш хемге дош адаандан балыктаашкын сезонун хагган солун байырлалды көрген. Организаторлар Тываның шупту кожууннарындан балыкчыларны чыып, маргылдааны беш дугаар чыл эрттирген.  
"Дыштаныр хүннүң ажыктыг бир хемчээнге чордум. Ак-Довурак хоорайның Адалар чөвүлели, хоорай чагыргызы Алаш хемге дош кырынга балыктаашкын сезонун хаар деп шиитпирлээн. Ийи чүс ажыг кижи чыглып келген. Адаларның хөй кезии ажы-төлүн, оолдарын эдертип алгаш келгени эки-дир. Кадык амыдыралдың эки эгелээшкинин деткиир апаар! Балык тударындан аңгыда, дошту дүрген ояра, дериг-херексели-биле эң дүрген маңнаар маргылаадаларга бодум шаңналдарым тургустум… Дыка хөглүг болду! Балыктың чемней бээрин манап, шайлап олура, ажык-чарлыг чугаалаштывыс-даа. Четтирдим, чаңгыс чер-чурттуглар!» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.

Возврат к списку