Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бүгү-делегейниң Херээженнер хүнүнде күрүне шаңналдарын тывыскан

Бүгү-делегейниң Херээженнер хүнүнде күрүне шаңналдарын тывыскан 12.03.2018
Бүгү-делегейниң херээженнер хүнү – Март сеске тураскааткан байырлыг хурал Тываның В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга болуп эрткен. Аңаа күш-ажылдың хоочуннары, хөй-ниити болгаш күрүне ажылдакчылары, кожууннардан херээженнер шимчээшкининиң идепкейлиг киржикчилери чаладып киришкен.  
2018 чыл Тываның херээженнер шимчээшкининге юбилейлиг чыл болур. Тозан чыл бурунгаар 1928 чылда ТАРН ТК-га херээженнер ортузунга ажыл чорудар килдисти тургускан. Ол үеден эгелээш херээжен чон Тывага чаа амыдыралды тургузарынга идепкейлиг киржип эгелээн. Республиканың булуң бүрүзүнге херээженнер бөлүктерин болгаш чөвүлелдерин тургускан. Түңнелинде, 1929 чылда күрүне эрге-чагыргазынга чаңгыс-даа херээжен кижи чок турган болза, ийи чыл эрткенде эрге-чагырга органнарының ажылдакчыларының 21 хуузу херээжен чон болган. Профэвилелдер кежигүнүнге дөрт чүс хире херээжен кижи кирген. Тываның херээженнериниң бирги съездизи 1931 чылда болуп эрткен. Аңгы-аңгы чылдарда Тываның херээженнер шимчээшкининиң сайзыралынга Барыкаан Донгак, билдингир күрүне болгаш политиктиг ажылдакчы Анчимаа-Тока Амырбитовна Хертек, ТАР-ның Моолга элчини болгаш кадык камгалал сайыды турган Татьяна Шогжапаевна Камова, тылдың хоочуну, социал хандырылганың тергиини Зоя Папагаевна Аракчаа болгаш өскелер-даа улуг үлүг-хуузун киирип чораан. 
Байырлыг хуралдың онзагай кезээ ТР-ниң күрүне шаңналдарын тывысканы. Тываның Баштыңының хүндүлел бижиктерин Мөңгүн-Тайгадан суд приставы Марта Адан-оолга, Тываның Херээженнер эвилелиниң кежигүнү Татьяна Кара-Салга, Кызылдың аэропортунуң улуг фельдшери Людмила Величкога, Камгаладылга фондузунуң Тыва девискээр фондузунуң кол специализи Людмила Сердобовога тывыскан. Людмила Васильевна биле Людмила Афанасьевна кайызы-даа 42 чыл ажыг стажтыг.  
Тываның В. Көк-оол аттыг национал театрының артизи Анай-Хаак Донгакка бо чылдың часкы байырлалы уттундурбас болуп арткан. Аңаа “ТР-ниң алдарлыг артизи” атты тывыскан. А “Тываның культуразының алдарлыг ажылдакчызы” атка “Башкы” сеткүүлдүң кол редактору Людмила Куулар төлептиг болган. Ук сеткүүл 25 чылдаанын чоокта чаа демдеглээн. 
Эмнелге херээниң үш төлээлекчилери “ТР-ниң кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы” аттарны алган. Мира Дегтярева бо адырда 30 чыл ажылдаан. Амгы үеде ол №2 республика эмнелгезин удуртуп турар. Валентина Чылбаковна Намдан чоннуң кадык камгалалынга 48 чыл бараан болган. Бо хүннерде ол республиканың №1 эмнелгезиниң лаборантызы болуп күш-ажылчы оруун уламчылавышаан. Тываның Перинаталдыг төвүнүң кол эмчизи Елена Филимонованың хөй чылдарда үргүлчүлелдиг күш-ажылын база бедии-биле үнелээн.
 Эрзин суурнуң №3 “Найырал” уруглар садының кижизидикчи башкызы Севил Буреновна Серен, Кызылдың №9 гимназиязының эге класстар башкызы Юлия Шурженмейовна Март-оол “Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы” атты алган. “ТР-ниң хүндүлүг ажылдакчызы” атка күш-ажылдың хоочуну Саара Алексеевна Сарыгбан төлептиг болган. 
ТР-ниң “Шылгараңгай күш-ажылы дээш” деп медалын республиканың кадык камгалалының хоочуну Анна Момбужаевна Ламажаага, Тываның Херээженнер эвилелиниң кежигүнү, социалистиг чарыштың хөй дакпыр тиилекчизи Дежит Чамаевна Чавынчакка тывыскан. 
 Хурал соонда байырлалдың солун концертин көргүскен.

Возврат к списку