Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сергей Меняйлонуң Херээженнер хүнү-биле байыр чедириишкини

Сергей Меняйлонуң Херээженнер хүнү-биле байыр чедириишкини 08.03.2018
Эргим херээженнер! Делегейниң херээженнер хүнү-биле сеткилимниң ханызындан чедирген байырым хүлээп ап көрүңер!
Чылыг, чымчак сагыш-сеткил долган бо часкы байырлалды бистиң чуртта онзалап үнелээр. Март 8-те силерниң, эргим херээженнерниң, мерген угаанныы, ынакшылы болгаш шыдамык чоруу дээш бис, эр хиндиктиг кижилер, өөрүп четтириишкин сөстерин илередир аргалыг бис.  
Амгы ниитилелде херээжен улус ажыл-чорудулганың шупту адырларында чедиишкинниг ажылдап чоруур. Чурттуң политиктиг болгаш хөй-ниити амыдыралында эң-не идепкейжи киржикчи силер. Бодуңарның ажыл-херээңерге кезээде харыысалгалыг хамаарылганы, езулуг профессионал чорууңарны көргүзүп, магадаашкын болгаш хүндүткелге төлептиг түңнелдерни чедип ап турар силер. 
Херээжен кижи ажы-төлүн азырап кижизидип, чаагай кежик-чолду тургузуп, өг-бүлениң кол кадагалакчызы болуп артпышаан. Кандыг-даа байдалдарда чөпшээрежилге, дугуржулгаларны тып, хары угда элээн каш сорулгаларны шиитпирлеп, өг-бүлеге менди-чаагайны, эп-найыралды кадагалап арттырып шыдаар силер.  
Чымчак сеткилдиг, кайгамчык чараш херээжен чонувус, силерниң деткимчеңер болгаш бүзүрелиңер кезээде бис-биле кады, ол кандыг-даа берге байдалдарда тиилекчи болуп үнер дээш, шуут бодамча чок чоруктар кылырынга күчү-күштү бээр хей-аъттың төнмес-читпес үндезини-дир. А бистиң кол сорулгавыс - силерни камгалап кадагалаары, хүн бүрүде ынакшылды болгаш кичээнгейни илередири.  
Силерге быжыг кадыкшылды, өг-бүлеңерге менди-чаагайны база чедиишкиннерни сеткилимниң ханызындан күзедим. Хүн бүрүзү силерге өөрүшкү болгаш эки сеткил-хөөннү сөңнеп чорзун! Аас-кежиктиг болуңар! 
 Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь федералдыг округта бүрүн эргелиг төлээзи С. Меняйло

Возврат к списку