Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының Бүгү-делегейниң херээженнер хүнү-биле байыр чедириишкини

Тываның Баштыңының Бүгү-делегейниң херээженнер хүнү-биле байыр чедириишкини 08.03.2018
Эргим херээжен чон! 
Делегейниң херээженнер хүнү-биле чүректиң ханызындан байыр чедириишкиннерин хүлээп ап көрүңер.  
Чазын, кажан агаар-бойдус чаа-ла оттуп, чаарттынып, а делегей чаа амыдырал, чылыг-чырык, өөрүшкү-биле долуп турар үеде силерниң байырлалыңарны анаа эвес демдеглеп турар бис. Кижилерниң боттарының чоок улузунуң – төрээн иезиниң, кырган-иезиниң, алган кадайының, уругларының база ол ышкаш ынак эш-өөрлериниң дугайында чугаалап тура, кижи бүрүзү ону эскерип турар деп бодаар мен.
Силер бистиң чүректеривисте чараш чүүлдүң отчугажын кыпсып, төрээн черивис дээш сагыш аараан хамаарылганы деткип турар силер. Ол дээрге ыдык чүүлдеривис-тир, оларны кадагалап камгалаар дээш бис, эр хиндиктиг кижилер, бодувуска хайыра чокка тулчуп демисежиринге белен бис. Силер дээш бис эки, чымчак база күчү-күштүг болурунче чүткүп турар бис. «Херээжен кижи кандыг болурул, ооң өөнүң ээзи база ындыг болур» деп бистиң чоннуң мерген угаанныг үлегер долмаа бар болгай. 
Бо байырлал хүнүнде силерге, бистиң эргим херээженнеривиске каң кадыкты, аас-кежикти, өөрүшкү болгаш часкы сеткил-хөөннү сеткилимниң ханызындан күзеп тур мен. Силерниң чаныңарга кезээде шынчы, сагыш човаачал, силерни хүндүлеп база үнелеп билир эр улус долганып чорзун! Өг-бүле тудары, ие болуру, салым-чаяанын боттандырары дээн чижектиг өске-даа эң-не хайыралыг күзелдериңерни бүдүреринге чедиишкинни, улуг болгаш ак орукту база бүгүдеге менди-чаагайны күзедим!  
Силерниң ынакшылыңар, чылыг чүректериңер болгаш шыдамык чорууңар дээш четтирдим! Байырлал-биле!

Возврат к списку