Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: Ада-чурттуң камгалакчызы дээрге-ле чүгле боо-чепсектиг кижи эвес. Эр кижи бүрүзүнүң хүлээлгези – боттарының төрел болгаш чоок кижилеринге чөленгииш болуру

Тываның Баштыңы: Ада-чурттуң камгалакчызы дээрге-ле чүгле боо-чепсектиг кижи эвес. Эр кижи бүрүзүнүң хүлээлгези – боттарының төрел болгаш чоок кижилеринге чөленгииш болуру 23.02.2018
Тываның Баштыңының Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини: 
Эргим чаңгыс чер-чурттуглар! Чепсектиг күштерниң хоочуннары болгаш шериг албанныглар! 
Ада-чурттуң камгалакчызының хүнү – күрүне байырлалы-биле сеткилимниң ханызындан байыр чедирип тур мен! Россияның хамаатызы, патриотчузу болуп, аңаа бараан болур база албан-хүлээлгезинге, дайынчы даңгыраанга шынчы болур дээрге-ле бистиң шуптувуска тынар агаар-биле дөмей болбайн канчаар. Бистиң чоннуң салгалдарының кол-кол езу-чаңчылдары болгаш үнелиг чүүлдери шеригниң эрес-дидим чоруктары болгаш ат-алдары-биле холбашкан. Ынчангаш бо хүнде олар бистиң хөй нациялыг республикавысты, бүгү чуртувусту сырый каттыштырарынга быжыг үндезин бооп хевээр артпышаан. 
Бо хүн өөрүп четтириишкинниң онза сөстерин дайынның болгаш дайынчы чоруктарның хүндүлүг хоочуннарынга чугаалаксап тур мен. Силерниң боо-чепсектиг дайылдашкаш, биске чаалап берген тайбың амыдырал-чуртталгавыс дээш, эрес-дидим чоруктарыңар дээш черге чедир мөгейдим. Бистиң адаларывыстың, кырган-адаларывыстың дайынчы херээн бо хүнде уламчылап турар – бистиң амыр-дыжывыс камгалап, шериг хүлээлгезин эрттирип турар кижилерге изиг байырым чедирип тур мен. Оларның санында бистиң 55-ки мото-адыгжы бригадавыстың шериглери кирип турар. Олар улуг салгалывыстың дайынчы алдар-адын төлептиг уламчылап турарлар. 
Ада-чурттуң камгалакчылары дээрге-ле чүгле боо-чепсектиг кижилер эвес болгай. Эр кижи бүрүзүнүң хүлээлгези – боттарының төрел болгаш чоок кижилеринге чөленгииш болуру, кажан-даа кандыг-даа байдалдарда ону утпазы чугула. Ынчангаш Февраль 23 – ниити чоннуң байырлалы, ол ышкаш өг-бүлези, биче төрээн чери база бүгү чурт дээш харыысалгадан кортпас эрес-дидим кижилерни хүндүткеп байырлаар хүн. 
Эргим чаңгыс чер-чурттуглар! Өг-бүле бүрүзүнге аас-кежик, эп-найырал болгаш бүгүдеге менди-чаагайны күзээн сөстерни хүлээп ап көрүңер. Эгиннеринде погоннарлыг кижилерге – чедиишкинниг албан-хүлээлгени, хүндүлүг хоочуннарга каң дег кадыкшылды, ам-даа үр үеде чурттаарын күзеп тур мен. Ада-чурттуң камгалакчызының хүнү кезээ шагда тайбың болзун! 


Возврат к списку