Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Март 1-де Росреестрниң Тыва Республикада эргелели Тайылбыр бээр чаңгыс аай хүннү эрттирер

Март 1-де Росреестрниң Тыва Республикада эргелели Тайылбыр бээр чаңгыс аай хүннү эрттирер 21.02.2018
Росреестрниң Тыва Республикада эргелели (Эргелел) Күрүне регистрациязы, кадастр болгаш картографияның федералдыг албаны – Росреестрниң тургустунганындан бээр 10 чылынга, Россия Федерациязында шимчевес өнчүге база ооң-биле кылыгларга эргелерге күрүне регистрациязының системазын үндезилээнден бээр 20 чылынга тураскаадып, марттың 1-де тайылбырлар бээр чаңгыс аай хүннү эрттирер. 
Кызыл хоорайда база республиканың кожууннарында хамаатыларга болгаш организацияларга күрүнениң кадастр учеду болгаш шимчевес өнчүге эргениң күрүне бүрүткелинге, күрүнениң чер хайгааралы, кадастр ажыл-чорудулгазы база күрүнениң кадастр үнелели адырлар талазы-биле эрге-хоойлу дузазын, консультацияларны бээр. 
Дараазында адрестерде Эргелелдиң, Кадастр палатазының филиалының база МФЦ (хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптерниң) шөлчүгештеринге тайылбыр бээрин организастаар: 
Кызыл хоорайда: Красноармейская кудумчузу, б. 100, Ленин кудумчузу, б. 10, Дружба кудумчузу, б. 74, Горная кудумчузу, б. 104А, Кечил-оол кудумчузу, б. 7 б-де МФЦ, Тыва эки турачылар кудумчузу, б. 1;
Чадаана хоорайда МФЦ, Ленин кудумчузу, б. 42; 
Суг-Аксы суурда МФЦ, Алдан-Маадыр кудумчузу, б. 22; 
Ак-Довурак хоорайда МФЦ, ВЛКСМ-ниң 50 чылы кудумчузу, б. 1; 
Кызыл-Мажалык суурда МФЦ, Коммунальная кудумчузу, б. 12; 
Каа-Хем суурда МФЦ, Пионерская кудумчузу, б. 20;  
Бай-Хаак суурда МФЦ, Горький кудумчузу, б. 3;  
Шагаан-Арыг хоорайда МФЦ, Октябрьская кудумчузу, б. 1; 
Туран хоорайда МФЦ, Щетинкин кудумчузу, б.12 а;  
Сарыг-Сеп суурда МФЦ, Енисейская кудумчузу, б. 143;  
Хову-Аксы суурда МФЦ, Первомайская кудумчузу, б. 13; 
Тоора-Хем суурда МФЦ, Октябрьская кудумчузу, б. 18; Самагалтай суурда МФЦ, А.Ч. Кунаа кудумчузу, б. 54; 
 Сукпак суурда МФЦ, Салчак Тока кудумчузу, б. 8а.  
Росреестрниң ачы-дузаларын электроннуг хевирге алыр аргаларның, ведомство-биле кады ажылдаар удур харылзаа хевириниң дугайында тайылбырларны хамаатыларга бээр. 
«Шимчевес өнчүге болгаш ооң-биле кылыгларга эргелерге күрүне бүрүткелиниң дугайында» № 122-ФХ федералдыг хоойлу 1998 чылдың январь 31-де күш кирген. Хоойлу күүселдези шимчевес өнчүге эргени бүрүткээриниң эрге-хоойлу таарыштырылгазының хөгжүлдезинде эге чаданы салган: бүрүткээр чурумну тодараткан кол дүрүмнерни база бүрүткел кылыр органның шиитпир хүлээп алырынга даяныр чүүлдү тодараткан. Кол күрүне айтырыгларының бирээзин ынчаар шиитпирлээн – чаа экономиктиг байдалдарда шимчевес өнчүге эргениң магадылалын хандырган шимчевес өнчүнүң саарылгазын организастаан, күрүнениң инвестиция климадын экижиткен. 
Шимчевес өнчүге база ооң-биле кылыглар бүрүткээрин хоойлужудулга езугаар юстицияның чогуур регион албан черлери кылып турган. Оон ол эргелерни бүрүткээр бүрүн эргени федералдыг деңнелче шилчиткен.
 Росрегистрацияны шимчевес өнчүге болгаш ооң-биле кылыгларга күрүне бүрүткелиниң адырында ажыл-чорудулга кылыр күүсекчи эрге-чагырганың федералдыг органы кылдыр тодараткан. Россия Федерациязының Президентизиниң 2004 чылдың март 9-та № 314 Чарлыы-биле албанны тургускан. Россия Федерациязының Президентизиниң 2008 чылдың декабрь 25-те № 1847 Чарлыы езугаар Росрегистрацияны Күрүне регистрациязы, кадастр болгаш картографияның федералдыг албаны кылдыр эде адап, дүжүрген Росшимчевес өнчү база Роскартографияның хүлээлгелерин 2009 чылдың март 1-ден хүлээткен.  
Амгы үеде эргеге күрүне регистрациязындан аңгыда, шимчевес өнчүге кадастр учедун, шимчевес өнчүнүң, чер тургузуунуң, черлерниң күрүне мониторингизин, транспорт комплекизиниң навигация хандырылгазының чаңгыс аай күрүне реестрин кылыр адырда күрүне ачы-дузаларын Росреестр көргүзүп турар. Росреестр ооң аңгыда күрүнениң кадастр үнелелиниң, геодезия база картография адырында федералдыг күрүне хайгааралының, кадастр инженерлериниң, үнелекчилериниң бот-башкарлыкчы организацияларының база арбитраж эргелелдериниң ажыл-чорудулгазынга хайгараалды чорудар хүлээлгени күүседип турар. Росреестрниң адаанда ведомство албан черлеринге «Росреестр ФКБ» ФКБА база «Геодезия, картография база ИПД төвү» ФКБА хамааржыр. 
 Артына Д.К., Росреестрниң Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузунуң дузалакчызы.

Возврат к списку