Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва: Кызыл аэропортунуң чаартырган ужудуп-хондурар шөлү бирги бортту хүлээп алган

Тыва: Кызыл аэропортунуң чаартырган ужудуп-хондурар шөлү бирги бортту хүлээп алган 14.02.2018
 Кызыл хоорайның аэропортунуң эде чаарткан ужудуп-хондурар шөлү бирги агаар суднозун хүлээп алган. «Нордстар» авиакомпанияның Красноярск-Кызыл маршрутта рейзиниң "ATR 42" самоледу шөлге хонупкан. 
2700 метр хемчээлдиг, үрде манааны шөл ажыглалда киргенин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда дыңнаткан: 
"Чаңгыс чер-чурттуглар, төөгүлүг деп болур улуг болуушкун. «Кызыл» аэропортунуң эде чаарткан ужудуп-хондурар шөлүн ажыглап эгелээрин чөпшээрээн. Эртенден эгелеп ужудуп-хондурар шөл албан езузу-биле ажыттынар, азы кандыг-даа хевирниң самолеттарын хүлээп алырынга аэропорт белен. Бо хүнче кайы хире үр чоруп келгенивисти сакты-дыр силер бе? Бистиң Силер-биле кады туруштуг ажылдаанывыстың 10-дан хөй чылы арттывыста арткан! Буурап, узуткаттынар четкен аэродромувусту, ооң албанын, кадрлар составын камгалап арттырар дээш эгезинде туруштувус. Оон бүдүрүлгени катап тургузуп, доктаамал авиа-аргыжылганы организастаарын чедип алдывыс. Дараазында ооң баазазының өзек тургузуун бүрүнү-биле чаартыр төлевилелди камгалап алган бис. Кажан ол бүде бээринге бүзүревээдивис, ону ам кылып шыдаптывыс! Ындыг-даа бол, ол ажыл-херек ооң-биле доосту бербээн. Он чыл бурунгаар-ла аэропортту делегей чергелиг кылыр сорулгалыг турганымны билир силер. Ол эрге-байдал бистиң төрээн Тывавыстың хөгжүлдезинге чаа аргаларны ажыдар. Бөгүнде аңаа чоокшулап келген бис, бодувустуун чедип алырывыска бүзүрээр мен. Силер-биле кады, чаңгыс чер-чурттуглар!»  
Кызыл хоорайның аэропортунуң агаар судноларын хондурар шөлү ажылдап эгелээнин "Тува 24" телеканал дыңнаткан.
 "Ужудуп-хондурар шөлүвүс февральдың 12-ден ажылдап эгелээн. Чырык энергетиказының хандырылгазын ам-даа чедир кылыр болганындан, перронну амдыызында түр када ажыглап турар. Ынчангаш аэродром амдыызында чүгле хүлээп ап турары ол. Чедир кылыр ажылдар ам-даа бар. Чылып кээрге, чырык-медээ дериг-херекселдерин тургузар, перронга агаар судноларын борттан хандырар техниканы эптеп, ону доозар» - деп, «Кызыл аэропорту» федералдыг казна бүдүрүлгезиниң удуртукчузунуң хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кужугет чугаалаан.  
Ужудуушкун соонда шөлге судноларын хондурган ужудукчулар бедик үнелелди берген. «Авиация шугумунда 2005 чылдан бээр, а "Нордстарда" үш хире чыл ажылдап тур мен. Мындыг дилиндектер ховар таваржыр чүве, шөл дыка эки-дир. Аштап каан, шаптараазын чок болду. Бөгүн 35 пассажир ужуп келди. Рейстерни доктаамал чорудуп турар бис» - деп, «Нордстар» авиакомпанияның «ATR 42» суднонуң командири Алексей Илюнчев чугаалаан.
Амгы үеде бээр колдуунда үшкү категорияның самолеттары, нордстаровчу ATR-лер ужуп турар. Кызылдың аэропортунда эде тудуушкун ажылдарының доозулганы, Боинг-737 азы Ил-76 ышкаш улуг авиация машиналарын хүлээп ап болурун көргүскен. Бүдүрүлгениң удуртулгазы Красноярск, Иркутск база Новосибирск аразында авиа-аргыжылгадан аңгыда, ужудуушкуннуң географиязын делгемчидер планныг.
 «Кызылдан үш угланыышкынче – Иркутск, Красноярск база Новосибирскиже рейстер ужуп турар. Сибирь S7 авиакомпания-биле база чугаалажып тур бис, майда ужуп кээр ужурлуг. Ортумаа-биле 50-60 пассажир аргыжылгада. Бир эвес өске компанияларны хаара тудар болзувусса, пассажирлер аргыжылгазы моон көвүдээр деп бодап тур мен. Чурттакчы чоннуң санынга онааштыр алыр болза, ол ажырбас» - деп, «Кызыл аэропорту» федералдыг казна бүдүрүлгезиниң удуртукчузунуң хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кужугет чугаалаан.  
Ыраккы болгаш чедери берге регион Тывага авиа-аргыжалганың ужур-дузазы улуг, а республиканың географтыг туружу Мурнуу-Чөөн Азия чурттарынче ужуткан авиа судноларның регионну таварты ужуп чоруурун кедизинде көрүп турар.

Возврат к списку