Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының оралакчызы «Московский комсомолецке»: чурттаар чер негеп турар өскүстер – организастаан кеди чок күткүүшкүн

Тываның Баштыңының оралакчызы «Московский комсомолецке»: чурттаар чер негеп турар өскүстер – организастаан кеди чок күткүүшкүн 07.02.2018
Республика Баштыңының социал айтырыглар талазы-биле оралакчызы Шолбан Хопуя Тыва Республиканың Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелден чурттаар чер бээрин негээн улуг өскүстерниң забастовказынга хамаарыштыр «МК в Тыве» редакцияга тайылбырны берген. 
«Ол чиге организастаан, ындыг болзажок кеди чок күткүүшкүн-дүр. Эрткен неделяда шуптузу-биле дыка таптыг чугаалажып, тайылбырлааш, түр үеде чурттаар кылдыр бүгү тала-биле таарымчалыг пунктуну сүмелээн, а бөгүн, социал четкилерде экстремисчи күткүүшкүннүг кыйгырыгларлыг бижимелдерни удуртуп, соңгулда мурнунуң амгы компаниязында киржип турар тодаргай кижилерниң башкарылгазы-биле чөрүлдээлежип чедип келген. Ону корум-чурум камгалаар органнар сайгарып көөрү билдингир» - деп, республика баштыңының оралакчызы Шолбан Хопуя демдеглээн. Эрге-чагырга кандыг-даа үеде онза хереглелдиг өскүстерни түр үеде чурттаар чер-биле хандырар тодаргай хемчеглерни алырынга беленин Шолбан Хопуя чугаалаан. 
Тываның өөредилге болгаш эртем сайыдының оралакчызы Светлана Ощепкова: «Бисте, Кызыл хоорайда, септеп каан, эки байдалдыг түр үеде чурттаар черлер бары шын. Аалчылар бажыңы ышкаш дерээн, ниитиниң чуртталга бажыңнарын сүмелээрге, ол кижилерде ындыг күзел чок болганындан ынавааны харааданчыг. Чүге дизе оларга ол шуут херек чок бооп турар. Өскүстерниң чөпшээрели-биле оларны чурттадыр дээш ол черге чеде бээривиске, уруглар хенертен аңгы-аңгы черлерже таражы маңнажы бергеннер. Күрүне албан черинге боттарын чөңгээлиг алдынып, анаа-ла үе эрттирерин өжегерээн узамдыктырганнар. Өөредилге системазында дыка үр чылдарда ажылдап чоруур болгаш, езулуг-ла чурттаар чер хереглеп турар кижи ынчаар алдынмазын билир мен».  
Тыва Республиканың Чазаа Өскүс уругларны чурттаар оран-сава-биле хандырар программа-биле 2008 чылдан бээр ол айтырыгны куруг черден шимчедип, ам бодунуң онза кичээнгейинде алганын Светлана Ощепкова чугаалаан. 
 Медээлиг тайылбыр 
Ол категорияның хамаатыларын чурттаар бажыңнар-биле хандырарынга акша-хөреңгини күрүне 20 чыл хире бербээн. Ол үе дургузунда бажыңныг болуксаан өскүстерниң саны 6 муң четкен. Ол чидиг айтырыг чүгле 2008 чылда шиитпирлеттинип эгелээн. Узун хуусаада үзүктелиишкин соонда, баштайгы үеде 955 муң рубльди тускайлаан. Ооң 800 муң рубли – республика бюджединиң акшазы. Дараазында чылдарда республиканың эрге-чагыргазы Москвага программаны камгалап, саң-хөө акшаландырыышкынының түңүн көвүдедирин чедип алган.  
Кажан өскүстерге бажыңнарны хөйү-биле тудуп эгелээрге, суд негелделери көвүдээн. Чурттаар оран-саваны ындыг арга-биле ап болур деп улус биле берген. Ындыг болзажок, 20 чылдар иштинде чыглы берген айтырыгны шиитпирлээри ындыг-ла амыр эвес. Аңаа миллиард түңнүг акшалар херек. Республиканың эрге-чагыргазы болгаш муниципалитеттер өскүстерни чурттаар чер-биле хандырар дээш шупту хемчеглерни чорудуп турар. Бөгүнде ооң түңнелдери бар.  
Тывага ол программаны 2008 чылдан боттандырып эгелээнден бээр 1200 өскүстер чаа бажыңнарны алган. Ол сорулгаже федералдыг болгаш республика бюджеттеринден 1,5 млрд хире рубльди тускайлаан. Тываның Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелдиң ажыл-чорудулгазының чугула угланыышкыны — өскүстерге, ада-иезиниң хайгааралы чок артканнарга чурттаар бажыңнар тудар акша-хөреңгини үе-шаанда шиңгээдирин хайгаараарынга контроль болур.
 2018 чылдың январь 1-ниң хүнүнде, бажың чок болгаш ону алыр учетта турар өскүс уругларның саны 1,4 хуу өзүп, 4611 кижи четкен: 14-17 харлыг – 1080 кижи; 18-23 харлыг – 1720 кижи; 23 болгаш оон өрү назылыг – 1811 кижи. Оочурда турар кижилерниң саны Кызыл хоорайда эң хөй - 1668 кижи, Чөөн-Хемчик кожуунда - 388 кижи, Кызыл кожуунда - 351 кижи. 
2017 чылда өскүс уругларны чурттаар бажың-биле хандырарынче 150 млн. ажыг рубльди шилчиткен. Ооң 142 млн. рубли - федералдыг бюджеттиң, 8 млн. рубль ажыы - республика бюджединиң акша-хөреңгизи. Ол түң-биле 163 кижини бажың-биле хандырар. 
Белен объектилерде 38 бажыңны үлээн, а өске кожууннарда туткан чуртталга бажыңнарынга документилер чыыры уламчылап турарын агентилел дыңнаткан. Мөңгүн-Тайга кожуунда 6 бажыңны үе шаанда тутпааны дээш тудугжулар-биле сайгаржып турар. Кызылда Иркутская кудумчузунда 48 квартиралыг бажыңны тудуп турар. «Жилье» КХН-биле 2017 чылдың августта күрүне керээзин чарган. 2018 чылдың майда тудугну доозар. 
Чаа бажыңнар алган өскүстер болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларга алган бажыңнарын камныг эдилээр дугайында тайылбыр ажылын чорудуп, буклеттерни үлээн.
 I. Өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларны бажың-биле хандырынга акшаландырыышкын
 2008 чылга чедир акша-хөреңги көрдүнмээн. 
 2008 чыл
 Шупту – 955, 5 муң рубль. Федералдыг бюджеттен – 155, 5 муң рубль. Республика бюджединден – 800 муң рубль.
 2009 чыл 
 Шупту – 7 млн. 652, 5 муң рубль. Федералдыг бюджеттен – 1 млн. 018 муң рубль. Республика бюджединден – 6 млн. 634, 5 муң рубль. 
 2010 чыл 
 Шупту – 26 млн. 420 муң рубль. Федералдыг бюджеттен – 16 млн. 471 муң рубль. Республика бюджединден – 9 млн. 949 муң рубль.
 2011 чыл 
 Шупту – 98 млн. 662 муң 334 рубль. Федералдыг бюджеттен – 58 млн. 422 муң 796 рубль. Республика бюджединден – 40 млн. 239 муң 538 рубль.
 2012 чыл 
 Шупту – 85 млн. 288 муң 221 рубль. Федералдыг бюджеттен – 60 млн. 449 муң 321 рубль. Республика бюджединден – 24 млн. 838 муң 900 рубль. 
 2013 чыл
 Шупту – 316 млн. 602 тыс. 300 рубль. Федералдыг бюджеттен – 194 млн. 393 муң 800 рубль. Республика бюджединден – 122 млн. 208 муң 500 рубль. 
 2014 чыл
 Шупту – 422 млн. 731 муң 200 рубль. Федералдыг бюджеттен – 218 млн. 129 муң 300 рубль. Республика бюджединден – 204 млн. 601 муң 900 рубль. 
 2015 чыл 
 Шупту – 190 млн. рубль. Федералдыг бюджеттен – 180 млн. 589 муң 600 рубль. Республика бюджединден – 9 млн. 504 муң 700 рубль. 
 2016 чыл 
 Шупту – 197 млн. 335 муң 100 рубль. Федералдыг бюджеттен – 187 млн. 468 муң 300 рубль. Республика бюджединден – 9 млн. 866 муң 800 рубль. 
 2017 чыл 
 Шупту – 150 млн. 565 муң рубль. Федералдыг бюджеттен – 142 млн. 263 муң 300 рубль. Республика бюджединден – 8 млн. 301 муң 700 рубль. 
2008 чылдан 2017 чылга чедир өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларны чурттаар оран-сава-биле хандырарынга республикадан шупту 1 млрд. 496 млн. 306 муң 455 рубльди чарыгдаан. (Федералдыг бюджеттен – 1 059 360 917 рубль; Республика бюджединден – 436 945 538 рубль.) 
2018 чылдың бюджединде тускайлааны: 
 Шупту – 433 млн. 247 муң рубль, ооң санында: федералдыг бюджеттен – 228, 6 млн. рубль. республика бюджединден – 204,6 млн. рубль.
 II. Чурттаар оран-сава-биле хандырганы: 
2008 чыл – 22 кижи; 
 2009 чыл – 35 кижи; 
 2010 чыл – 80 кижи; 
 2011 чыл – 144 кижи; 
 2012 чыл – 105 кижи; 
 2013 чыл – 308 кижи; 
 2014 чыл – 404 кижи; 
 2015 чыл – 107 кижи; 
 2016 чыл – 43 кижи;  
2017 чыл – 38 кижи (туттунган объектилерни ажыглалга киирген соонда саннар өскерлип турар) 
2008 чылдан 2017 чылга чедир шупту 1286 өскүстер.
 III. Өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларның бажың оочурунда:  
2018 чылдың январь эгезинде – 4611 кижи: 14-ден 18 харга чедир – 1080 кижи; 18-тен 23 харга чедир – 1720 кижи; 23 хар болгаш оон өрү назылыг– 1811 кижи.  
Кызыл хоорайда ындыг хамаатылар - 1668 кижи; Чөөн-Хемчик кожуунда - 388 кижи, Кызыл кожуунда - 351 кижи.

Возврат к списку