Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаанга Россия Президентизиниң соңгулдаларынга белеткелди чугаалашкан

Тываның Чазаанга Россия Президентизиниң соңгулдаларынга белеткелди чугаалашкан 11.01.2018
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының Президентизиниң соңгулдаларынга белеткел талазы-биле калбак хуралды эрттирген.ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчылары, аямылар болгаш ведомстволар удуртукчулары, регионнуң Соңгулда комиссиязының даргазы болгаш өскелер-даа аңаа киришкен. 
2018 чылдың март 18-те РФ-тиң Президентизиниң соңгулдалары болуп эрттер. РФ-тиң Соңгулда комиссиязы күрүне баштыңының албан-дужаалынче 60 ажыг кижи кордап турарын дыңнаткан. Киирген документилерни хынаанының түңнелдери-биле, даңзы доктаамал чаартынып турар. Кордакчыларның хөй кезии – боттарын идип үндүрген кижилер, а 20 хире кижи аңгы-аңгы политиктиг партияларның төлээлери. Кордакчылар Президентиже кандитаттың эрге-байдалынга ыяк арттар дээш бодун деткээн соңгукчуларның холунуң үжүн чыыр. Ат салган саазыннарны база өске-даа документилерни хынаар кылдыр февраль 2-ге чедир Төп соңгулда комиссиязынче дужаар ужурлуг.
"Девискээр болгаш участок соңгулда комиссияларының организастыг болгаш техниктиг беленин, чогуур чурагайлыг дериг-херекселдериниң, видеохайгаарал системазының барын, информация курлавырларының база «Соңгулдалар» КАС-тың идегелдиг ажылдаарынга айыыл чок чорукту, чырык болгаш харылзааның үзүктел чок ажылын хандырар дөстер-биле участоктарны хандырганын чугаалажып көрдүвүс. Шупту техниктиг системаларның чогуур ажылын хандырып, соңгукчуларга хостуг соңгуур таарымчалыг байдалдарны тургузары чугула. Штаттан дашкаар байдалдарны болдурбайн, соңгулданы бедик деңнелге эрттирер. Республика-даа, муниципалдыг-даа деңнелде эрге-чагырганың сорулгазы ол. Идепкейжи хамааты туруш чугула херек. Бистиң республикавыс чурттуң кол соңгулдаларында киржилге талазы-биле мурнакчыларның санынга хевээр арттары эң кол» - деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.  
Тывада соңгукчуларның саны 187 муң 361 кижи дээрзин Соңгулда комиссиязы дыңнаткан. Комиссияның даргазы Олег Фортуна чурттакчы чоннуң бүрүткел учедун кылыр органнар база тус чер бот-башкарылгазы соңгукчуларның даңзызын хынаарынга идепкейлиг киришкенин дыңнаткан. Соңгулда комиссияларының ажылының шынарынга демдек салырының кол көргүзүү – соңгукчуларны бүрүткээни, оларның даңзызын тургузуп, шүүштүргени, даңзыда медээлерниң долузу база шынныы хамааржыр.  
Ниитизи-биле белеткел ажылдары план езугаар чоруп турар. Регионнарның соңгулда участоктары соңгулда участоктарының списогун база ооң кызыгаарын тодарадыр ажылдарны декабрьда-ла дооскан. Ам территориалдыг соңгулда комиссияларын хевирлээри чоруп турар, февраль 1-ге чедир участок комиссияларын четчелеп доозар. 
Хуралда федералдыг соңгулда кампаниязын хажыдыышкын чок эрттирер дээш регионнуң күүсекчи эрге-чагырга, тус чер бот-башкарылга органнары-биле Тываның Соңгулда комиссиязының дээштиг кады ажылдаарын база чугаалашкан. Соңгулда комиссиязы соңгулда чорудуу-биле кампанияның организас-методиктиг хандырылгазын хандырып, соңгулда комиссиязының кежигүннеринге өөредилгелерни организастап, соңгукчуларга аналитиктиг дээш өске-даа дыңнадыгларны бээр.
Соңгулда эртер хүннү албан езузу-биле чарлаан соонда, Төп соңгулда комиссиязы соңгукчуларга бадылаашкын хүнүн дыңнаткан. Февральдың 19-тан телевидение, радио база парлалганың МИЧ-теринге соңгулда мурнунуң агитациязы эгелээр. Амгы хоойлужужулга езугаар, бүрүткеткен кандидат бодунуң кандидатуразын азы партия бодунуң кандидадын март 13-ке чедир уштуп болур. Оон аңгыда, март 17-ге чедир, кандидат кижи билдингир чылдагаан ужун соңгулдарга киржиринден ойталап болур. РФ-тиң Төп соңгулда комиссиязының календарлыг планы езугаар, соңгулдаларның түңнелдерин 2018 чылдың март 30-ге чедир үндүрер.

Возврат к списку