Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

695 уруг Чаа чылдың байырлал хүннеринде хүндүскү лагерьлерге дыштанган

695 уруг Чаа чылдың байырлал хүннеринде хүндүскү лагерьлерге дыштанган 09.01.2018
Чаа чылдың байырлал хүннеринде, өг-бүлеге болгаш уругларга социал деткимче көргүзер албан черлериниң баазазында хүндүскү лагерьлерге 745 уруг дыштаныр тургаш, 695 кижи дыштанган. 
Лагерь ажыдар чөпшээрели чок болганындан, Кызылдың Өг-бүлеге болгаш уругларга социал төвүнге дыштаныр ужурлуг 50 уруг хаара туттунмаан. 
Агентилелдиң 2016 чылдың январь 27-де №-22-ОД дужаалы езугаар, кышкы дыштанылга лагерьлери уругларны чүгле сонуурганчыг эвес, а өөредиглиг хемчеглерже хаара тудары-биле, бажыңны чараштап, каастаарынга өөредир «Бажың ажылдары» деп угланыышкынны киирген.
Кызыл, Эрзин, Тес-Хем, Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик база Таңды кожууннарның лагерьлеринге ук угланыышкын талазы-биле методиктиг болгаш практиктиг дузаны көргүзүп, лагерьлерниң ажыл-чорудулгазын хынаар үнүүшкүннерни организастаан. 
Хыналданың түңнелинде: Кызыл база Барыын-Хемчик кожууннарда уругларны чедир хаара тутпааны илереттинген. Кызыл кожуун план езугаар 40 уругну хаара тудар тургаш, 32 уругну хүлээп алган, а Барыын-Хемчикте 40 уругнуң орнунда 24 уруг бар болган. 
Уругларның чогуур документилериниң чогу, кандыг бөлүкке хамааржырын айытпааны база путевкаларын долбурбааны – эң кол четпес бооп артпышаан. Лагерьлерниң организаторлары ону мынчаар тайылбырлаан: кажан уругларны лагерьже хаара тудар кылдыр дугуржуп турда ада-иелер чөпшээрешкеш, үези кээрге соокка чылдагааннааш, эккелбээнинде. Эрзин кожуунда лагерьлерниң организасторлары агаарның соой бергени-биле, уругларны албан чериниң автомашиназы-биле ап, чедирип турар.

Возврат к списку