Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы аңныыр курлавырларын камгалаар болгаш ону калбартыр хемчеглерни алыр айтырыгны тургускан

Тываның Баштыңы аңныыр курлавырларын камгалаар болгаш ону калбартыр хемчеглерни алыр айтырыгны тургускан 27.12.2017
Аңнар курлавырларын, оларның чурттап турар хүрээлелин камгалаар болгаш калбартыр талазы-биле хемчеглерни хандырып, аңнаашкынныг туризмни хөгжүдеринче инфраструктураны тургузарынга аңныыр ажыл-агыйларын киириштирер сорулгалыг аңнаашкын шөлдерин ажыглап турар кижилер-биле дугуржулга чарарының майыын Тываның Чазаа бадылаан.  
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле, амгы үеде ведомство аңнаашкынныг туризмни хөгжүдер өзек точкалар кылдыр шенелде ажыл-агыйларны хевирлээринче кирген деп, Тываның аңныыр хайгааралының күрүне комитеди дыңнаткан. Комитеттиң удуртукчузу Геннадий Кууларның чугаазы-биле алырга, 2018 чылдың февральдан эгелеп, аңнаашкын туризминче инвестицияны кииреринге белен сайгарлыкчылар-биле ажыл-агыйжы чөпшээрежилгелерни чарар эргеге аукционнарны чарлаар.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 25-те Москвага, дагжы аңчыларның российжи клувунуң президентизи Эдуард Бендерский-биле чугаалашкан соонда, бодунуң даалгазын база катап сагындырган. «Эдуард Васильевичиниң аңныыр ажыл-агыйлары-биле ажылдаар арга-дуржулгазы улуг. Ооң-биле чугаалашкаш, аңнаашкынныг туризмни хөгжүдери чүгле коммерция эвес, а аңныыр черлерин камгалаарының дээштиг хевири, тайгага камныг ээни тывары, черлик амытаннарның санын көвүдедери, бойдусту камгалап арттырары-дыр дээрзинге база катап бүзүредим. Төтчеглекчи чорукка удур Тываның чурттакчыларынга аңнаашкын-балыктаашкын туризминиң ажык-чарлыг болгаш ажыктыг идеяларын шимчедирин чедип алыр бүрүн шиитпирлиг мен» - деп, республиканың баштыңы соцчеткилерде бодунуң арынында бижээн.  
Аңнаашкын туризмин хөгжүдер төлевилел Тываның аңныыр хайгааралының күрүне комитединиң чоокку үш чылда мурнады боттандырар ажылы дээрзин Геннадий Дамдын дыңнаткан.  
Республиканың эрге-чагыргазы инвесторларны деткииринге белен, ол сорулгага 10 млн. рубль акшаны регион бюджединде тускайлаан. Үш чыл иштинде республиканың тайгалыг кожууннары – Бии-Хемге база Каа-Хемге үш баазаны тудуп, ажыглап эгелээрин комитет планнаан. Аңныыр комплекизинде-ле аңчыларга бажыңнар, егерь кордоннары, доктаар пунктулар, хеме доктаар черлер, аң адар бедигээштер, аңга чем каап бээр дериглер, сери дээш, аңнаашкынны организастаарынга база туристерниң амыдыраарынга херек өске-даа тудуглар кирер.  
Егерьлерниң чугаазы-биле алырга, Тывада бо хүнде олча-тывыш аңнаашкыны бар. Аңныыр сезонунуң үезинде аңнаашкын организастаар профессионалдар 3-тен 5 млн. рубль орулганы киирип алыр. Ындыг болзажок республика черлик амытаннар адарынга чөпшээрел сатканындан аңгыда, барык чүнү-даа ажылдап албайн турар.  
Хоойлу езугаар олча-тывыштыг аңнаашкынга болгаш балыктаашкынга сонуургалдыглар-биле ажылдаар ажык-чарлыг туроператорлар тыптып; аңнаашкын-балыктаашкын туризминиң адырында ачы-дузаларның чажыт рыногун кызырып; төтчеглекчи чорук-биле демисежир, аңнаар черлерни камгалаар болгаш черлик дириг амытаннарның санын катап өстүрер сорулгалыг ажылчын олуттар чурттакчы чонга тургустунар деп, ТР-ниң Аңныыр хайгааралының күрүне комитеди санап турар.

Возврат к списку